• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Grila de salarizare a bugetarilor din legea unitară nu se aplică din 2011

Grila de salarizare a bugetarilor din legea unitară nu se aplică din 2011
Bugetarii nu vor primi în 2011 salariile, indemnizațiile sau soldele lunare în funcție de grila de salarizare, suma sporurilor și a compensațiilor nu poate depăși 30% din salariu, iar premiile lunare acordate celor care au rezultate deosebite vor fi plafonate la două salarii de bază lunare pe an.

Bugetarii nu vor primi în 2011 salariile, indemnizațiile sausoldele lunare în funcție de grila de salarizare, suma sporurilorși a compensațiilor nu poate depăși 30% din salariu, iar premiilelunare acordate celor care au rezultate deosebite vor fi plafonatela două salarii de bază lunare pe an.

În nota de prezentare a proiectului de lege a salarizării,obținută de MEDIAFAX, se arată că nu se aplică din 2011 prevedereapotrivit căreia salariile de bază, indemnizațiile lunare deîncadrare și soldele funcțiilor de bază se stabilesc prinînmulțirea coeficienților de ierarhizare corespunzător claselor desalarizare cu valoarea de referință a coeficientului de ierarhizarecorespunzător clasei de salarizare 1, rotunjindu-se din leu în leu,în favoarea salariatului.

Valoarea de referință corespunzătoare coeficientului deierahizare 1 din grila de salarizare se stabilește anual prin lege,conform Legii responsabilității fiscal bugetare 69/2010, lapropunerea Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor.

În cadrul noii grile de salarizare a bugetarilor au foststabilite 110 clase de salarizare, cărora le corespund coeficiențide ierarhizare la un interval de 1.025.

Totodată, legea salarizării unitare reglementează situațiaanumitor sporuri care au fost date sub forma unor sumecompensatorii în anul 2010, stabilind că în aceste cazuri semajorează salariile de bază cu câteva clase de salarizare succesivecelei deținute.

Prin noua lege a fost stabilit și un plafon pentru premiilelunare ce pot fi acordate de ordonatorii de credite personaluluicare a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultatedeosebite în activitatea instituției. Acest plafon a fost stabilitla 2% din cheltuielile cu personalul prevăzut în statul de funcții,iar individual la nivelul a două salarii de bază lunare pe an.

Astfel, coeficientul de ierarhizare prevăzut de noua lege pentrufuncția de auditor conține și sporul pentru complexitatea muncii,iar pentru persoanele care exercită activitatea de controlfinanciar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariulde bază deținut se majorează cu patru clase de salarizaresuccesive.

Prin noua lege de salarizare a fost fixat și plafonul pentrusporuri, fiind prevăzut că suma sporurilor, compensațiilor șiindemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecareordonator principal de credite nu poate depăși 30% din sumasalariilor de bază, a soldelor sau salariilor funcțiilor de bazăori ale indemnizațiilor lunare de încadrare. Suma sporurilor,compensațiilor și indemnizațiilor individuale nu poate depăși 30%din salariul de bază, solda, salariul funcției de bază sauindemnizația lunară de încadrare.

Guvernul poate aproba depășirea limitei de 30% pentru anumitecategorii de personal și pentru condiții temporare de muncă ce facnecesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limiteide maximum 30% pe totalul buget pentru fiecare ordonator principalde credite.

În nota de prezentare a proiectului de lege a salarizării se maiarată că pentru personalul din autoritățile administrației publicecentrale, structurile din subordinea acestor autorități și dininstituțiile publice locale, nominalizat în echipele de proiectefinanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precumși din împrumuturi externe contractate și garantate de statrambursabile sau nerambursabile, se asigură o majorare de până la25 de clase de salarizare suplimentare aplicate la salariul de bazălunar, proporțional cu timpul efectiv alocat realizăriiactivităților pentru fiecare proiect.

Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publicecare și-au schimbat regimul de finanțare – în conformitate cudispozițiile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autoritățiși instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor cadru cuCE și FMI – din instituții finanțate integral din venituri propriiîn instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de statse realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncălegal încheiate, până la împlinirea termenului pentru care au fostîncheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

Totodată, în nota de prezentare a proiectului se mai arată căpentru funcțiile de conducere au rămas două grade de încadrare, lafel ca în prezent, coeficienții de ierarhizare din anexele legiiunitare cuprinzând sporul de vechime în muncă la valoarea maximă.Încadrarea în cele două grade se realizează prin ordonatorul decredite în raport cu nivelul pregătirii profesionale, răspundereaîn muncă și experiență, precum și cu nivelul de complexitate aactivității specifice fiecărui spor.

Noua legea reglementează și situația personalului care ocupăfuncții de conducere pentru care condiția este de studii superioareși care nu au absolvit studii de acest nivel. Astfel, acestepersoane vor beneficia de salariile de bază prevăzute de legepentru aceste funcții, diminuate cu 10 clase de salarizare.

Persoanele care la data intrării în vigoare a legii ocupăfuncții de conducere vor beneficia de o perioadă tranzitorie decinci ani în care să obțină nivelul de studii impus de lege pentruexercitarea acestor funcții. Dacă după cei cinci ani condițiile destudii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadratepe funcții de execuție existente în statul de funcții alordonatorului de credite.

Totodată, prin noul act normativ se simplifică procedura deelaborare și avizare a regulamentelor privind acordarea sporuluipentru condițiile de muncă, ce vor fi elaborate de către fiecaredin ministerele coordonatoare ale celor șapte domenii de activitatebugetară – administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură,diplomație, apărare, ordine publică și siguranță națională, precumși de către autoritățile publice centrale autonome. Acestea seaprobă prin hotărârea Guvernului, la propunerea fiecăruia dintreministerele coordonatoare sau autoritățile publice centraleautonome, cu avizul Ministerului Muncii și al MinisteruluiFinanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicalereprezentative domeniului de activitate.

Proiectul legii salarizării unitare se va afla luni, 22noiembrie, pe masa Birourilor Permanente ale celor două Camere aleParlamentului, pentru stabilirea calendarului de angajare arăspunderii Guvernului, a anunțat, luni, la postul public deteleviziune, premierul Emil Boc.

El a precizat că documentul va include, practic, două legi,respectiv o lege-cadru privind grila de salarizare, cu coeficientede departajare între 1 și 15 de la cel mai mic la cel mai maresalariu, și o lege de aplicare a salarizării pentru anul 2011.(Emma Toader, [email protected])

×
Inchide