Cum a mințit fostul ministru al Muncii, Ioan Nelu Botiș, în afacerea celor 500.000 euro europeni

Redactor:
Gabriela Stefan
Cum a mințit fostul ministru al Muncii, Ioan Nelu Botiș, în  afacerea celor 500.000 euro europeni
ANI spune că Botiș s-a aflat în conflict de interese și a sesizat DNA

Agenția Națională de Integritate (ANI) a sesizat DirecțiaNațională Anticorupție în legătură cu situația fostului ministru alMuncii, Ioan Botiș, cerând procurorilor să-l cerceteze pe acestapentru conflict de interese. Într-un comunicat de presă remisredacției gândul decătre ANI, sunt prezentate rezultatele anchetei pe care auefectuat-o inspectorii de integritate. Constatările ANI îlcontrazic pe fostul ministru în mai multe aspecte legate deafacerea celor 500.000 de euro proveniți din fonduri europeni.Astfel, Botiș a declarat că familia sa a pus în mod gratuit ladispoziție un spațiu asociației care derulează proiectul finanțatdin bani europeni. Inspectorii ANI susțin însă că există uncontract de închiriere pentru respectivul spațiu. Contractul deînchiriere este pentru o durată de patru ani, iar chiria lunarăeste de 5500 ron.

Redăm în continuare comunicatul de presăcare conține rezultatele anchetei efectuată de ANI, cu precizareacă intertitlurile aparțin redacției.

Botiș a fost membru fondator alAsociației

„În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoareleelemente:
Asociația „Parteneriat Euroactiv” Bistrița, persoanăjuridică de drept privat fără scop patrimonial, a fost înființatăla data de 13.09.2007, unul din membrii fondatori fiind AgențiaJudețeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud,reprezentată de domnul Ioan-Nelu BOTIȘ;

– la data de 19.09.2010, Asociația „Parteneriat Euroactiv”Bistrița a depus la Organismul Intermediar pentru ProgramulOperațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane -Regiunea Nord-Vest (OIPOSDRU) cererea de finanțare a Proiectului”Șansa la demnitate”, în vederea accesării de fonduri europene;

la data de 01.10.2010, Ministerul Muncii, Familiei șiProtecției Sociale – Organismul Intermediar pentru ProgramulOperațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane – RegiuneaNord-Vest (OIPOSDRU)” a aprobat cererea de finanțare a proiectuluiID 79740, intitulat „Șansa la demnitate”, pentru o finanțarenerambursabilă în valoare de 2.086.141,44 Lei (500.000 Euro),beneficiar fiind Asociația „Parteneriat Euroactiv” Bistrița, cusediul în Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 10, Mun. Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud;

– la data de 22.10.2010, a fost semnat Contractul de finanțarenr. POSDRU/104/5.1/G/79740 pentru Proiectul „Șansa la demnitate”între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – OIPOSDRU,reprezentat de către doamna Florica Ana Cîmpean și Asociația”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, în calitate de beneficiar,reprezentată de către domnul Stoian Dorin Radu;

– din echipa de management a Proiectului „Șansa la demnitate”fac parte: Magda Carmen Diana – manager de proiect, Moroșanu IoanIany – ofițer financiar, Deneș Daniel – consilier juridic, MaxianCristina – asistent manager, Bartha Csaba – specialist IT, HădăreanIrina – responsabil grup de lucru 1, Botiș Ligia Adina -responsabil grup de lucru 2, Căpraru Alina Gabriela – responsabilgrup de lucru 3, Lăzăroaie Ovidiu – specialist în informare șipublicitate;

doamna Botiș Ligia Adina a deținut,în perioada 25.02.2011-31.03.2011, calitatea de asociat în cadrulS.C. Euroactiv Job S.R.L.;

– doamna Moroșanu Ioan Iany, doamna Hădărean Somlea NicolinaIrina și doamna Căpraru Alina Gabriela dețin, începând cu data de25.02.2011 și până în prezent, calitatea de asociat în cadrul S.C.Euroactiv Job S.R.L.;

– doamna Bartha Csaba deține, începând cu data de 25.02.2011 șipână în prezent, calitatea de asociat si administrator în cadrulS.C. Euroactiv Job S.R.L.;

conform cererii de finanțare, în planul Proiectului”Sansa la demnitate” a fost prevăzută închirierea unei săli de cursîn suprafață de 100 m.p., pentru o periodă de 6 luni, necesarădesfășurării unor activități ale proiectului, cu suma totală de99.000 Lei. Astfel, pentru aceste activități a fost închiriatspațiul situat în Str. Cloșca nr. 3, Mun. Bistrița, Jud.Bistrița-Năsăud.

Citește și Botiș: Nu am primitnicio informare oficială privind anchetarea de cătreDNA

Asociația nu avea obiectul de activitate necesar pentrurealizarea proiectului

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorulde integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcăriilegislației în vigoare, după cum urmează:
1. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către domnulSTOIAN DORIN RADU a infracțiunii prevăzute de art. 181, alin. 1)din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționareafaptelor de corupție, ca urmare a prezentării de informațiiinexacte, în calitate de reprezentant al Asociației „ParteneriatEuroactiv” Bistrița, la depunerea cererii de finanțare aProiectului ” Șansa la demnitate”, în scopul obținerii finanțăriidin bugetul general al Comunităților Europene.

Domnul Stoian Dorin Radu, în calitate de reprezentant alAsociației „Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a completat șitransmis electronic cererea de finanțare a Proiectului ” Șansa lademnitate”.

La data depunerii cererii de finanțare, obiectivele specificeproiectului erau:
– crearea unei structuri autorizate de acordare a serviciilor deformare profesională;
– facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor aflate încăutarea unui loc de muncă prin acces la informare și consiliereprofesională.
Obiectul de activitate al Asociației „Parteneriat Euroactiv”Bistrița a fost modificat ulterior, prin extinderea acestuia cuactivități similare proiectului depus, după cum urmează:
– informare, consiliere profesională și medierea muncii;
– formare profesională; măsuri active pentru stimularea ocupăriiforței de muncă;
– consultanță și asistență;
– selectarea și plasarea forței de muncă pe piața internă șiexternă;
– servicii de asistență și incluziune socială;
– informare și consiliere în instituțiile de învățământ;
– instruire privind sănătate și securitatea în muncă;
– instruire în evaluarea de riscuri la locul de muncă.

Astfel, prin completarea obiectului de activitate al Asociaței,ulterior depunerii cererii de finanțare, rezultă elemente carearată faptul că, la data depunerii cererii de finanțare,Asociația „Parteneriat Euroactiv” Bistrița nu avea înscrisemențiuni în obiectul de activitate privind realizarea obiectivelorpentru care a fost aprobat proiectul, aspect care putea avea unimpact la evaluarea cererii de proiect, raportat la experiența îndomeniu cu privire la modificările aduse în actul constitutiv ladata de 03.09.2010, opozabilă prin decizia Judecătoriei Bistrița îndosarul nr. 8447/190/2010.

Contract de închiriere pentru patru ani: 5500 lei lunarprimea familia Botiș din închirierea spațiului

2. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamnaMAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager al Proiectului „Șansa lademnitate” desfășurat de Asociația „Parteneriat Euroactiv”Bistrița, a infracțiunii prevăzută de art. 183, alin. 1) din Legea78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor decorupție, ca urmare a gestionării în mod fraudulos prin folosireaunor documente inexacte, a unora dintre activitățile proiectului,având ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetulgeneral al Comunităților Europene.
Doamna MAGDA CARMEN DIANA, în calitate de manager alProiectului „Șansa la demnitate” și reprezentant al Asociației”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a încheiat, la data de01.11.2010, un contractul de închiriere cu S.C. Mobil ConstructS.R.L., societate deținută și reprezentată în calitate deadministrator de către doamna BOTIȘ LIGIA ADINA, având ca obiectînchirierea spațiului situat în Municipiul Bistrița, Str. Cloșcanr. 3, cu destinația „săli de curs”, contra sumei de 5.500Lei/lună, pe o perioadă de 4 ani. Doamna BOTIȘ LIGIA ADINA dețineîn cadrul proiectului calitatea de expert.

Ce salariu primea nevasta ministrului

3. indicii temeinice cu privire la săvârșirea de către doamnaBOTIȘ LIGIA ADINA, a infracțiunii prevăzute de art. 183, alin. 1)din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea șisancționarea faptelor de corupție, ca urmare a diminuării ilegale aresurselor obținute din bugetul general al proiectului, prinactivitățile desfășurate în dubla calitate.
Doamna BOTIȘ LIGIA ADINA deține în cadrul Proiectului „Șansa lademnitate” calitatea de expert de tip A. Doamna BOTIȘ LIGIA ADINAdeține, în același timp, și calitatea de asociat unic șiadministrator al S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L.

În calitate de expert de tip A, doamna BOTIȘ LIGIA ADINAa fost remunerată în cadrul Proiectului „Șansa la demnitate”,conform fișei fiscale, pentru lunile noiembrie și decembrie 2010,cu suma de de 13.709 Lei, și, respectiv, cu suma de 16.800 Leipentru lunile ianuarie și februarie 2011.

În calitate de reprezentant al S.C. MOBIL CONSTRUCTS.R.L., doamna BOTIȘ LIGIA ADINA a încheiat, la data de01.11.2010, cu managerul Proiectului „Șansa la demnitate”,contractul de închiriere al spațiului situat în MunicipiulBistrița, Str. Cloșca nr. 3, în suprafață de 100 m.p., pe o duratăde 4 ani, cu prețul de 5500 Lei/lună, pentru derulareaactivităților aferente proiectului.

Doamna BOTIȘ LIGIA ADINA a deținut atât calitatea deexpert de tip A în cadrul proiectului de finanțare, cât și cea de”beneficiar” al contractului de închiriere prin cedarea folosințeispațiului proprietate personală, de către societatea comercială încadrul căreia este atât asociat cât și administratorunic.

În ce constă conflictul de interese

Conform art. 11 1 din contractul de finanțarePOSDRU/104/5.1/G/79740:
„(1) Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedicăpărțile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivăși imparțială sau să execute activitățile prevăzute în prezentulcontract într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, dinmotive referitoare la familie, viață personală, afinități politiceori naționale, interese economice sau orice alte interese.Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoanaîn cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul al IV-leainclusiv.
(2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențelenecesare pentru a evita orice conflict de interese sauincompatibilitate definită de legislația românească și europeană învigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cuorice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unuiastfel de conflict.
(3) Dispozițiile menționate la alin. (1) și (2) se aplicăpartenerilor, subcontractanților, angajaților Beneficiarului,precum și angajaților AMPOSDRU / OIPOSDRU delegat implicați înrealizarea prevederilor prezentului contract.”

De ce ar putea fi infracțiune fapta luiBotiș

4. indicii temeinice cu privire la săvârșirea infracțiuniiprevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României, de către domnulIOAN-NELU BOTIȘ constând în îndeplinirea unui act ori participareala luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect,un folos material pentru sine, soțul său, o rudă ori un afin pânăla gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflatîn raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau dinpartea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloasede orice natură.

Proiectul „Șansa la demnitate” desfășurat de Asociația”Parteneriat Euroactiv” Bistrița, a fost aprobat și semnat la odată ulterioară numirii în funcție a Ministrului Botiș Ioan Nelu.În calitate de Ministru al Ministerului Muncii, Familiei șiProtecției Sociale, domnul Botiș Ioan Nelu are atribuții îngestionarea fondurilor structurale.

Atât la data depunerii proiectului, cât și la data semnăriicontractului de finanțare, Agenția Județeană de Ocupare a Forței deMuncă (AJOFM) Bistrița-Năsăud, prin reprezentant Botiș Ioan Nelu,figura ca membru fondator al Asociației „Parteneriat Euroactiv”Bistrița.

Cererea de modificare a actului constitutiv, în sensulrenunțării de către AJOFM Bistrița-Năsăud la calitatea de membrufondator, a fost admisă de Judecătoria Bistrița prin încheiereacivilă nr. 2394/CC/2010, modificarea Registrului Național alpersoanelor juridice fără scop patrimonial a fost efectuată la datade 25.10.2010, dată de la care produce efecte pentru terți.

5. elemente privind posibila încalcare a prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completărileulterioare și a O.U.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscalăde către S.C. MOBIL CONSTRUCT S.R.L., ca urmare a neînregistrăriiîn vederea stabilirii obligațiilor fiscale a contractului deînchiriere nr. 41/01.11.2010, încheiat între S.C. MOBIL CONSTRUCTS.R.L. și Asociația „Parteneriat Euroactiv” Bistrița.

6. nu au fost identificate elemente în sensul existenței uneiîncălcări a regimului juridic al conflictelor de interese înmaterie administrativă, prevăzut de Legea nr. 161/2003 privindunele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitareademnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările șicompletările ulterioare, deoarece nu a rezultat participareadirectă a domnului Ioan-Nelu BOTIȘ, în calitate de ministru alMuncii, Familiei și Protecției Sociale, în aprobarea Proiectului”Șansă la demnitate” și încheierea contractului de finanțare”.

Transfer colosal la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru şi-a ieşit din minţi şi aduce în Liga...
ULTIMA ORĂ. Doliu uriaș în showbiz-ul din România. Vedeta a fost găsită moartă
FOTO. Inna, topless în vacanță! Cum s-a pozat cântăreața în apă
Sunt amantă de 11 ani și vreau să le spun ceva femeilor măritate. Mesajul care...
Irina Begu, luată peste picior înaintea meciului cu Venus Williams! Ce s-a scris despre prietena...
Marea Britanie oferă bani cetățenilor UE pentru a părăsi țara. Ce sumă poate lua un...
Medicii veterinari atrag atenţia. Ivermectina nu se foloseşte pentru tratarea coronavirusului, ci „pentru afecţiuni interne...
BANCUL ZILEI – Filme XXX cu nevasta
China a introdus testele anale pentru Covid-19. Medicii spun că procedura este mai eficientă în...
ULTIMA ORĂ. Doliu uriaș în showbiz-ul din România. Vedeta a fost găsită moartă
Doamne ferește! Ce a putut face Diana Șoșoacă într-un platou de televiziune. Telespectatorilor nu le-a...
Adevărul SCANDALOS din spatele serialului-fenomen Bridgerton. IMAGINILE care dau de gol, scăpate pe Internet
Legea a fost admisă. Cine sunt românii care pot ieşi mai devreme cu 15 ani...
Medicament minune împotriva cancerului. Descoperirea uimitoare a oamenilor de știință
Ce s-a întâmplat cu Brandi Passante după „Războiul Depozitelor”
Anunțul ȘOC al zilei despre Sebi, băiețelul dispărut de două săptămâni. Ce s-a întâmplat, de...
Mădălina Ghenea, apariție senzuală într-o rochie mulată. Fanii au reacționat: Sophia Loren are o urmașă
Este oficial: Categoria de salariaţi care va putea ieşi la pensie la 57 de ani....
Miliardarul discret al României şi proiectele sale. Acesta a anunţat cel mai mare şi ambiţios...
ȘOC!Trebuie să ne pregătim pentru un CUTREMUR devastator. Se anunță un DEZASTRU total pentru România!
Inchide