• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Proiect MDRT: Construcțiile ridicate fără autorizații sau cu încălcarea lor ar putea fi demolate total sau parțial

Proiect MDRT: Construcțiile ridicate fără autorizații sau cu încălcarea lor ar putea fi demolate total sau parțial
Construcțiile ridicate fără autorizație sau care n-au respectat prevederile acesteia ar putea fi demolate parțial sau total. Mai mult, autoritățile nu vor mai putea aproba documentații de urbanism pentru intrarea în legalitate a construcțiilor neautorizate. Aceste dispoziții sunt incluse în proiectul unei Ordonanțe de Guvern inițiate de Ministerul Dezvoltării Rurale și Turismului

Construcțiile ridicate fără autorizație sau care n-au respectatprevederile acesteia ar putea fi demolate parțial sau total. Maimult, autoritățile nu vor mai putea aproba documentații de urbanismpentru intrarea în legalitate a construcțiilor neautorizate. Acestedispoziții sunt incluse în proiectul unei Ordonanțe de Guverninițiate de Ministerul Dezvoltării Rurale și Turismului. Ordonanțapentru completarea și modificarea Legii 350/ 2001, privindamenajarea teritoriului și urbanismul, mai reglementeazăactivitatea și atribuțiile arhitectului-șef și a structurii despecialitate con-dusă de acesta, și aduce clarificări în privințaresponsabilităților instituțiilor administrației publice și a altororga-nisme implicate în procesul de avizare și aprobare adocumentațiilor de ame-najarea teritoriului și urbanism.

Documentația de urbanism se va aproba în 30 dezile

Construcțiile executate fără respec-tarea regulamentului localde urbanism aprobat la data constatării contravenției de cătreorganele abilitate ar putea fi demolate parțial sau total. Anulareahotărârilor de aprobare a documentațiilor de urbanism, emise cuîncălcarea pre-vederilor legale, poate fi cerută de că-tre prefecțiîn urma controlului sau la sesizarea inspectorului general alInspectoratului de Stat în Construcții, a arhitectului-șef de județsau a autori-tăților centrale de specialitate. Proiectul maiprevede că primarul sau primarul general al Capitalei sunt obligațica în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentațieide urbanism întocmită conform legislației în vigoare să o supunăaprobării consiliului local sau Consiliului General al MunicipiuluiBucurești. La rândul lor, consiliul local sau CGMB au obligația săemită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentația.

Planul de Urbanism General se mai poate prelungi încădoi ani

Avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism elaborate în bazaunui certificat de urbanism sau a unui aviz de oportunitate emisînainte de 1 februarie 2011 se vor face în condițiile prevederilorlegale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a ordonanței, darnu mai târziu de 1 februarie 2012. Planurile de Urbanism Generale(PUG-n.r.) al căror termen de valabilitate a fost depășit la dataapariției prezentei ordonanțe și pentru care a fost inițiatăprocedura de achiziție a elaborării sau actualizării lor pot fiprelungite prin hotărâre a consiliului local, până la dataaprobării noii documentații, dar nu mai târziu de 2 ani. PentruPlanurile de Urbanism Generale al căror termen de valabilitate afost depășit și pentru care nu a fost inițiată procedura deachiziție a actualizării, precum și cele al căror termen devalabilitate urmează să fie depășit în mai puțin de 18 luni,termenul de notificare se reduce în mod corespunzător. În termen de6 luni de la apariția ordonanței, autoritățile administrațieipublice locale, cu sprijinul comisiei tehnice de urbanism, voriden-tifica zonele pentru care vor fi elaborate planuri urbanisticezonale potrivit legii, în raport cu strategia de dezvoltare șiplanurile de investiții.

Reprezentantul „Salvați Bucureștiul”, Nicușor Dan: „Esteo inițiativă bună”

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul Ordonanței de Guvernurmărește reducerea drastică a po-sibilităților privind modificareadocu-mentațiilor de urbanism aprobate, dar și a numeroaselor cazuride abuzuri privind construirea fără autorizație sau cunerespectarea prevederilor impuse de aceasta. ReprezentantulAsociației „Salvați Bucureștiul”, Nicușor Dan, a declarat pentrugândul că „la elaborarea acestui act normative noi am trimis unpunct de vedere. Multe din solicitările noastre se regăsesc înviitorul act nor-mativ. Este vorba de prevederile carereglementează obținerea avizului de oportunitate, dar șicompetențele pe care arhitectul-șef le are la avizare. Este oinițiativă bună”. Proiectul de modificare a Legii 350/ 2001,privind amenajarea teritoriului și urbanismul, este publicat pesite-ul MDRT și se află în dezbatere interministerială, urmând cași ministerele Administrației și Mediului să-și exprime un punct devedere.

Inchide