Românii se pot face proprietari pe terenul de sub bloc, cu o investiție de 200 de lei

Redactor:
Maria Manoliu
Proprietarii care nu au intrat în posesia tilului de pro-prietate pentru terenurile „cotă indiviză" aferente apartamentelor pot cere eliberarea acestora primăriilor în raza cărora domiciliază

Proprietarii care nu au intrat în posesia tilului depro-prietate pentru terenurile „cotă indiviză” aferenteapartamentelor pot cere eliberarea acestora primăriilor în razacărora domiciliază.

Președintele Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat, MihaiMereuță, a explicat pentru Gândul avantajeleobținerii titlului de proprietate pe cota indiviză de teren aferentapar-tamentului.

„Mai mult de jumătate dintre locuințele proprietate personală aupeste 40 de ani vechime, iar 90 la sută dintre locuințe au fostfăcute înainte de 1989. Există posibilitatea ca în locul blocurilorvechi, peste câțiva ani, să fie construite unele noi iar titlul deproprietate asupra terenului poate constitui o garanție. Dupădemolare, în caz de cutremur, inundații sau din cauza vechimiiacestora, proprietarii pot cere să-și construiască apartament peaceleași terenuri. Emiterea titlului de proprietate nu necesitămari cheltuieli. Nu este nevoie nici măcar de copii legalizate denotari. Costă aproximativ 200 de lei și este indicat ca acesta săfie cerut de toți proprietarii dintr-un bloc, prin intermediulad-ministratorului”.

Iași: proprietarii unor apartamente s-au trezit chiriașipe teren

Titlul de proprietate se folosește pentru perfectarea oricăruitip de act juridic. Mai mult, unii notari, la încheiereacontractelor de vânzare-cumpărare, solicită vânzătorului și titlude proprietate asupra terenului „cotă indiviză”. Aceștia susțin căau nevoie de acest act din cauză că există blocuri construite peterenuri concesionate de primării sau cu statut juridic neclar,pentru care există cereri de revendicare în natură sau care au fostdeja redate foștilor proprietari. De exemplu, la Iași, primăria aconcesionat 300 de metri pătrați de teren unui investitor care aridicat un bloc de locuințe. Ulterior, terenul a fost retrocedatfostei proprietare care le cere celor care au cumpăratapartamentele o chirie de 43 de miliarde de lei vechi, pe ultimii 3ani.
Cum se obține titlul de proprietate
• Cota indivizăeste trecută distinct în contractul de vânzare-cumpărare iareliberarea titlului de proprietate se face în urma unei cereri,făcute în baza Legii 18/1991-cea a fondului funciar.
• La cerere seanexează o copie xerox a actului de proprietate transcris lajudecătorie sau intabulat în evi-dențele Cărții Funciare (contractde vânzare-cumpărare, contract de construire, contract de schimb,contract de donație, sentință de partaj imobiliar sau certificat demoștenitor, după caz), o copie xerox a chitanței de plată aimpozitului sau certificatul fiscal eliberat de Serviciul Publicpentru Finanțe Publice și o copie după procesul-verbal depredare-primire a locuinței.
• Tot la dosarulpentru obținerea titlului de proprietate se mai anexează copiexerox după buletinul de inden-titate al titularului de contract șidecizia de atribuire a terenului afe-rent apartamentului, în cazulîn care suprafața de teren în cotă indiviză nu este menționată înmetri pătrați în actul de proprietate.
• În București,o astfel de decizie se eliberează de către SC Romconfort SA.Dosarul cu toate actele se depune la Biroul Registratură, iarrelații su-plimentare se pot obține de la Direcția Tehnică-ServiciuCadastru-Date Urbane și Fond Funciar din cadrul primăriei pe razacăreia se solicită titlul de proprietate.

Primăria: pentru cota indiviză luată în proprietate seplătește impozit

Surse din cadrul Primăriei Capitalei ne-au spus că titlu deproprietate pe terenul aferent locuințelor ar trebui să fie cerutde cei care au cumpărat imediat după 1989, în baza Legii 85 și aDecretului – Lege 61. Această ca-tegorie de proprietari vor dobândititlu de proprietate atât pe terenul a-ferent apartamentelor cât șipe curți.

Singurii care nu trebuie să ceară titlu de proprietate sunt ceicare au cumpărat locuințele în baza Legii 112-cea a caselornaționalizate. Pentru această categorie instituțiile statului auvândut pe lângă locuințe și terenurile aferente. Aceleași sursesusțin însă că pentru viitoarele titluri de proprietate se va plătiimpozit. Acesta va fi de câteva sute de lei anual pentru patru saucinci metri pătrați de teren.

Ce este cota indiviză

Cota-parte indiviză de proprietate comună reprezintă raportuldintre suprafața utilă a apartamentului sau spațiului cu altădestinație decât locuința și suma totală a suprafețelor utile aleapartamentelor sau spațiilor cu altă destinație decât locuințe,totul înmulțit cu 100.

Suma cotelor-părți indivize, ex-primate în procente, ale tuturorpro-prietarilor din bloc, scară sau tronson trebuie să fie egală cu100.

Dacă re-zultatul nu este egal cu 100 – aspect uneori întâlnit înpractică, dacă nici suprafața utilă nu este clară sau nu esteprecizată în actul de proprietate – fie se apelează la serviciileunui specialist, fie se echivalează suprafața utilă cu mediasuprafețelor unor apartamente similare din bloc sau scară cuacordul proprietarului în cauză. Dacă nu se poate obține acordulacestuia, se consemnează într-un proces verbal semnat de cătremembrii Comitetului Executiv.

Inchide