DOCUMENT | Curtea de Conturi a României dă de pământ cu administrația condusă de Clotilde Armand: Contracte fără acordul Consiliului Local, sau contracte „cu clauze dezavantajoase pentru instituţiile publice din sectorul 1”

Publicat: 10/08/2022, 19:00

Un raport al Curții de Conturi a României, finalizat recent, pe data de 27 iulie, arată nereguli grave la administrația Sectorului 1 din București, condusă de Clotilde Armand. Este vorba, printre altele, de contracte de salubrizare încheiate cu diferite companii, fără acordul Consiliului Local al Sectorului 1, se arată într-un document obținut de Gândul.

„În urma acţiunii de audit financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2021, efectuate la Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti se constată:

Existenţa riscului efectuării unor plăţi duble, ca urmare a încheierii în anul 2021 a unui contract distinct cu alt prestator, care are acelaşi obiect cu cel al contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate încheiat în anul 2008 pe o perioadă de 25 de ani, aflat în derulare în anul 2021”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Potrivit Curții de Conturi, au fost încălcate prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor.

Potrivit actului, este vorba de încheierea de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unor contracte de subrogaţie, în calitate de terţ subrogat, cu operatorii economici SC Rom Waste Solutions SA şi SC lridex Group SRL având ca obiect preluarca plății contravalorii serviciilor de sortare a deşeurilor de pe raza sectorului colectate de către Compania Romprest Service SA, fără aprobarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Servicii de pază cu „ încălcarea principiilor nediscriminării şi tratamentului egal”

Potrivit Curții de Conturi, s-au mai constatat și următoarele nereguli:

  • „Derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate la tarife generatoare de cheltuieli neeconomicoase şi conţinând clauze dezavantajoase pentru instituţiile publice din sectorul 1, aşa cum s-a constatat în cazul Spitalul Universitar de Urgenţă Elias. Au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Efectuarea procedurilor de achiziție publică de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA fără respectarea Procedurii Operaţionale privind realizarea achiziţiilor prevăzute la art. 29 și a celor cuprinse în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.
  • Achiziţia serviciilor de pază pentru unităţi de învăţământ, unităţi sanitare şi pieţe agroalimentare din Sectorul 1, în valoare totală de 12.290.595 lei, fără a fi demonstrată urgenţa şi cu încălcarea principiilor nediscriminării şi tratamentului egal.
  • Plata nejustificată, în anul 2021, a unor servicii în sumă de 25.933 lei, către Compania de Investiţii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public-Privat Sector 1, ca urmare a majorării preţului contractat faţă de oferta de preţ detaliată pentru fiecare locaţie în parte”, se arată în documentul Curții de Conturi.

Potrivit actului, Curtea de Conturi decide:

  • Monitorizarea şi verificarea sub toate aspectele (cantităţi, suprafeţe, frecvenţa prestaţiei, perioade, tarife) a facturilor prezentate la decontare de cei doi prestatori distincţi ai serviciilor de salubritate, astfel încât să se evite plata dublă a unor prestaţii, asigurându-se respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, potrivit legii.
  • Încheierea de angajamente legale pentru cheltuieli strict legate de activitatea entităţii şi cu respectarea dispoziţiilor legale, astfel încât să se evite încheierea mai multor contracte cu operatori economici diferiți pentru acelaşi obiect, cu riscul majorării nejustificate a cheltuielilor. Termen de realizare: 30.12.2022;
  • Supunerea spre aprobare Consiliului Local Sector 1 a tuturor contractelor/angajamentelor legale ce privesc asigurarea serviciului de salubrizare a sectorului, potrivit atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin autorităţii deliberative şi celei executive locale confom Legii nr. 101/2006 a scrviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările ulterioare. Termen de realizare: 30.12.2022;
  • Efectuarea demersurilor pentru ajustarea tarifelor contractului nr. J077/2008 încheiat cu Compania Romprest Service SA, astfel încât să se asigure respectarea principiului bunei gestiuni financiare, având în vedere că acestea generează cheltuieli neeconomicoase tuturor instituţiilor publice şi agenţilor economici de pe raza teritorială a Sectorului 1, până la soluţionarea acţiunii în instanţă iniţiate de Sectorul 1 în vederea rezilierii acestuia.Termen de realizare: 30.12.2022
  • Efectuarea procedurilor de achiziţie publică de servicii prevăzute la art. 29 şi Anexa 2 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Procedurii Operaţionale aprobate în acest domeniu, în conformitate cu legea. de realizare: 30.12.2022
  • Realizarea achiziţiilor publice având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specificc prevăzute în Anexa. 2 din Legea. nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în confonnitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) din lege, numai dacă sunt întrunite motivele de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante, potrivit legii. Termen de realizare: 30.12.2022.

În ceea ce privește salubrizarea din Sectorul 1, edilul din această administrație a fost mereu în conflict cu Romprest. Mai mult, Clotilde Armand a declanșat un întreg scandal la începutul mandatului, când străzile sectorului 1 au fost pline de gunoaie ca urmare a faptului că primăria nu ar mai fi plătit serviciile de salubrizare.