Declarația unică 2021. Termenul-limită de depunere a formularului la Fisc se apropie. Ce sancțiuni riscă cei care întârzie

Declarația unică 2021. Termenul-limită de depunere a formularului la Fisc se apropie. Ce sancțiuni riscă cei care întârzie
Formularul 212 este disponibil pentru descărcare pe site-ul ANAF / Sursa foto: ANAF - captura
Publicat: 12/05/2021, 09:22
Actualizat: 12/05/2021, 09:43

Persoanele fizice care au realizat anul trecut și estimează că vor realiza anul acesta venituri din alte surse decât cele salariale sau pentru care impozitul se reține la sursă – venituri realizate din România sau/și din străinătate, individual sau într-o formă de asociere – și profesioniștii care au primit în 2020 indemnizații de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19 au obligația să completeze declarația unică (212), pe care să o depună la Fisc, până la termenul -limită din 25 mai. Documentul trebuie depus și de persoanele care, deși nu au venituri fiscalizate sau acestea sunt sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, vor să achite contribuții la pensii și sănătate.

Declaraţia unică (212) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 14/2021, se completează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2020, cât și pentru impozitul estimat şi a contribuţiilor sociale aferente pe anul 2021.

Ce venituri trebuie declarate

Astfel, conform instrucțiunilor ANAF declarația trebuie completată de persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, potrivit Codului fiscal, provenind din:

 • activităţi independente (profesii liberale, activități de producție, comerț, servicii), pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea), cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă;
 • cedarea folosinţei bunurilor pentru care venitul net se stabileşte în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;
 • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • piscicultură şi/sau silvicultură;
 • transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii;
 • alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.

Conform Ordinului ANAF, declaraţia unică se depune şi de către profesioniştii, avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizații de la stat, pentru șomaj tehnic/întreruperea activității și pentru Kurtzarbeit/timp de lucru redus în contextul măsurilor pentru gestionarea răspândirii noului coronavirus și stimularea ocupării forței demuncă. În acest caz, cota de impozit pe venit de 10%, cota de contribuție la pensii de 25% și cota de contribuție la sănătate de 10% se aplică la indemnizația brută încasată de la stat.

Declaraţia unică se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri, nu sunt asigurate şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale (CAS – pensie, cota de contribuție de 25%) și asigurări sociale de sănătate (CASS – cotă de contribuție de 10%). Plata contribuțiilor este obligatorie pentru venituri peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, la valoarea de la data depunerii declarației, și opțională dacă persoanele fizice obțin venituri sub acest nivel.

Plafonul pentru 2021 este 27.600 lei, după ce salariul de bază brut pe țară garant în plată minim brut a crescut la 2.300 de lei, dar persoanele fizice pot opta pentru un venit egal sau peste plafon. De exemplu, potrivit ghidului ANAF, contribuția datorată la CAS pentru un venit anual ales de 30.000 de lei este de 7.500 de lei

În ce condiții se declară veniturile din străinătate

Pentru declararea veniturilor realizate în străinătate, potrivit ghidului ANAF, declarația unică se depune și de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de persoanele fizice nerezidente, care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România și/sau este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri în străinătate, supuse impozitării în România.

Persoanele fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.

Persoanele fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuse impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului fiscal au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.

Potrivit Ordonului ANAF, veniturile din activităţi dependente, derulate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident, nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Pașii pentru depunerea formularului

Pe lângă stabilirea impozitului annual și a contribuțiilor sociale și estimările pentru anul curent, declarația trebuie depusă până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul în care contribuabilul vrea să direcționeze 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. Nu pot fi direcționate în această direcție impozitele aferente indemnizațiilor primite din partea statului.

ANAF recomandă depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 • prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
 • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației unice, Agenția Națională de Administrare Fiscală a creat pe portalul instituțional o rubrică în care se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică, Ghid de completare, Formularul 212 pentru descărcare, și baza legal și a a realizat mai multe modele pentru completare, pentru mai multe categorii de contribuabili, respectiv:

 • persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse în sistem real;
 • persoanelor care obțin venituri din activități independente impuse la norma de venit;
 • persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contracte de închiriere în lei și valută);
 • persoanelor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contract de închiriere în lei);
 • persoanelor fără venituri care optează pentru plata contribuției la sănătate.

Fiecare model de completare, cu indicații vizuale, poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul ANAF din Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice.

Potrivit unui comunicat al ANAF, pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale:

 • apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call- center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
 • prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal şi în serviciul Spatjul Privat Virtual.

Conform Legii nr. 295/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit, precum și a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 14/2021:

ORDIN Nr. 14/2021 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi… by Gandul.info on Scribd

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult