MĂSURI. Toți cei care apelează la justiție trebuie să poarte echipamente de protecție. Deciziile judecătorilor CSM pentru activitatea instanțelor

Redactor:
Madalina Prundea
MĂSURI. Toți cei care apelează la justiție trebuie să poarte echipamente de protecție. Deciziile judecătorilor CSM pentru activitatea instanțelor
Activitatatea în instanțe trebuie să respecte un set de reguli pentru a preveni răspândirea COVID-19

Tot personalul instanțelor, justițiabilii, procurorii, avocații, publicul vor fi obligați să respecte o serie de reguli de distanțare socială, de protecție și de igienă în timp ce se află în sediul instanțelor, la ieșirea din starea de urgență, conform hotărârii adoptate marți de judecătorii Consiliului Superior al Magistraturii.

„Pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței, personalul acesteia, justițiabilii, alți participanți la procesele civile și penale, precum și publicul sunt obligați să poarte echipamentele de protecție individuale, în condiţiile stabilite prin decizia conducătorului instanței”, a decis, marți, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Măsurile adoptate de judecătorii CSM privind desfășurarea activității administrativ-judiciare în instanțele judecătorești sunt valabile începând cu data de 15 mai 2020, până în 31 august.

Care sunt argumentele judecătorilor CSM

Hotărârea Secției pentru judecători a CSM a fost luată, conform comunicatului instituției, în contextul necesității adoptării unor noi măsuri care să permită instanțelor judecătorești să funcționeze în continuare în condiții de siguranță și cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei generate de nevoia limitării infecțiilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și ținând seama de necesitatea unei abordări coordonate în  privința acestei situații, care să asigure o implementare unitară a măsurilor de prevenție la nivelul tuturor instanțelor din România, precum și garanții pentru toate persoanele care apelează la justiție.

În martie, secțiile pentru judecători și pentru procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii au adoptat un set de măsuri, care au caracter de recomandare, pentru activitatea instanțelor și parchetelor, în vederea prevenirii răspândirii la nivel național a infecției cu noul coronavirus. Pe cât posibil audierile în cauzele judecată până la 31 martie se vor face în sistem de videoconferință, se prevedea atunci.

În 30 aprilie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât extinderea listei cauzelor nonpenale ce pot fi judecate pe durata stării de urgenţă, printre acestea numărându-se şi litigiile privind achiziţiile publice.

Documentul integral:

Hotărârea nr. 734, măsuri privind desfășurarea activității administrativ-judiciare în instanțele judecătorești începând cu data de 15 mai 2020.

SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTĂRĂŞTE:

Art. I – Prin derogare de la prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 15.05.2020 – 31.08.2020, activitatea administrativ-judiciară a instanțelor judecătorești se va desfășura cu luarea în considerare a următoarelor reguli:

 1. (1) Programul de lucru, inclusiv programul de lucru cu publicul, al instanţelor poate fi adaptat prin decizia conducătorului instanței, în scopul prevenirii răspândirii COVID – 19 și al protecției persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul instanței.

(2) Pentru accesul în arhiva instanței în vederea consultării dosarelor, președintele poate stabili intervale orare alocate distinct avocaților, consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experților şi interpreților.

 1. La programarea şedinţelor de judecată, preşedinţii de instanţă vor ţine seama de necesitatea asigurării unui echilibru între principiul soluţionării cu celeritate a cauzelor şi principiul asigurării sănătăţii publice.
 2. Se recomandă ca accesul să fie permis:
 3. a) participanţilor la procedurile judiciare, în sălile de şedinţă, cu 10 de minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele respective;
 4. b) la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit unei programări prealabile realizate online sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanțare socială și doar în măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidențe în format electronic. În cazuri excepţionale, preşedintele instanţei sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.
 5. Programul şedinţelor de judecată, programul de lucru cu publicul și informațiile necesare programării prealabile pentru accesul la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul se aduc la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil, prin publicare pe pagina de internet a instanței, precum şi prin orice alt mijloc de informare publică.
 6. (1) Accesul justițiabililor, al altor participanți la procesele civile și penale și al publicului în sediul instanței se recomandă a fi permis astfel încât să fie respectat intervalul de timp prevăzut la pct. 3 și poate fi limitat în scopul respectării regulilor de distanțare socială.

(2) Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana responsabilă din cadrul detașamentului de pază înștiințează de îndată președintele instanței sau persoana desemnată de acesta și, dacă este cazul, președintele completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare.

(3) În măsura în care este posibil, se recomandă ca intrarea şi ieşirea din sediul instanţei să se facă pe căi de acces separate.

 1. Pe întreagă perioadă în care se află în incinta instanței, personalul acesteia, justițiabilii, alți participanți la procesele civile și penale, precum și publicul sunt obligați să poarte echipamentele de protecție individuale, în condiţiile stabilite prin decizia conducătorului instanței.
 2. Preşedintele completului de judecată sau, după caz, președintele instanței ori persoana desemnată de acesta pot dispune înlăturarea din sala de judecată și, respectiv, din incinta instanței, a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, obligația prevăzută la pct. 6.
 3. (1) Președintele completului de judecată dispune întocmirea listei de ședință prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de ședință şi valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite, astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanțare socială. În acest sens, președintele completului va putea avea în vedere și identitatea de părți sau de avocați ori de alţi participanţi în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de ședință. Lista, conținând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanței și prin orice alt mijloc de informare publică.

(2) La stabilirea listei de şedinţă pe intervale orare, preşedintele completului va avea în vedere duratele de timp necesare, de suspendare a ședinței de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de ședință.

(3) Gruparea pe intervale orare se aplică și dosarelor în privința cărora a fost fixat termen de judecată după data de 14.05.2020, în acest caz intervalul orar urmând a fi adus la cunoștința participanților față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită, în condițiile alin. (1). Pentru cauzele în care termenul de judecată   se fixează începând cu data de 14.05.2020, intervalele orare aferente vor fi menționate în citațiile care se vor emite ulterior acestei date.

 1. Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se realizează în timpul şedinţei, doar în intervalele orare alocate cauzelor respective, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii.
 2. Şedinţa de judecată poate fi suspendată pentru motive justificate. Durata suspendării va fi anunţată şi afişată pe uşa sălii de şedinţă, prin grija grefierului.
 3. (1) Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte.

(2) Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviințează de președintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești nu sunt aplicabile.

 1. (1) În cauzele nonpenale, dacă este posibil, instanţele judecătoreşti pot dispune măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

(2) În cauzele penale, desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă se va face în condiţiile Codului de procedură penală sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guvernează procesul penal.

 1. Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a căilor de atac, precum și a oricăror alte cereri adresate instanței care nu se depun direct în ședință, precum și comunicarea acestora către părți se recomandă a fi realizate prin mijloace electronice, președintele instanței sau al completului de judecată urmând a aprecia situațiile derogatorii în care este permisă depunerea sau transmiterea documentelor în formă fizică.
 2. Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul ședinței de judecată.
 3. (1) Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului.

(2) Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevăzute la alin. (1) se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică.

 1. Pentru anul calendaristic 2020, vacanţa judecătorească este de o lună, în intervalul 1 – 31 august. Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţelor judecătoreşti poate fi efectuat și în afara duratei vacanţei judecătoreşti, fără a perturba buna desfășurare a activității instanței.
 2. Completele de judecată pot stabili ca pe durata vacanței judecătorești să fie soluționate și alte tipuri de cauze decât cele urgente, stabilite de colegiul de conducere al instanţei. Cu toate acestea, instanţa va avea în vedere cererile de amânare a cauzei întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanţei judecătoreşti, formulate de părţi, reprezentanţii lor convenţionali sau legali sau alţi participanţi la procedura judiciară.

Art. II – Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică, în măsura în care prevederile prezentei hotărâri nu sunt contrare.

Art. III – Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și se comunică instanțelor judecătorești, Ministerului Public, Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România, Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

Dată în Bucureşti, la data de 12.05. 2020

Judecător Nicoleta Margareta Ţînţ

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Transfer URIAŞ la FCSB. Becali dă o nouă lovitură memorabilă în Liga I. Budescu, revenire...
Poveste demnă de Dosarele X, la Cluj! Femeia A MURIT, dar soţul a readus-o la...
FOTO. Oana Radu, cu sânii pe afară! Cântăreață s-a pozat fără jenă
Angajat al unei fabrici de mezeluri rupe tăcerea. „NICIODATĂ nu o să pun gura pe...
Simona Halep a omis un detaliu important când s-a retras de la Dubai! Lovitura primită...
S-a aflat tot adevărul. Cu cine l-a înșelat Lidia Buble pe Răzvan Simion
Sărbătoarea MARE de care românii nici nu știu. E chiar astăzi, ce lucruri le sunt...
OMS vs Big Pharma. Şeful OMS vrea ca "reţeta vaccinurilor" să fie la liber. Companiile...
BANCUL ZILEI – Spionată de soț în timp ce făcea sex cu un prieten
Lidera AUR Bistrița-Năsăud, arestată într-un dosar de proxenetism: „Nu credeam sincer că în „România” cineva...
Cuplu bombă la Survivor! Au fost prinşi în pădure, în timp ce se...
Are 72 de ani, dar asta nu l-a oprit să se iubească cu o studentă....
Ce declanşează la FEMEI dorinţa de a FACE sex? Răspunsul cercetătorilor este neaşteptat. Toţi bărbaţii...
Armata americană va fi dotată cu o armă minune. 'Asta nu e SF!. Obiectele pe...
Vremea martie 2021. Ce temperaturi vom avea până la sfârșitul lunii, acum e clar
Adevătul trist din spatele depozitelor din „Storage Wars”. Nu te vei mai uita la fel...
Coronavirus face ravagaii. Varianta africană a apărut în România
Adele a slăbit mai mult. E de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața
Concedieri MASIVE. Tarom se pregăteşte să dea afară jumătate dintre angajaţi. 700 de oameni sunt...
Revoluţie la WhatsApp! Se introduce funcţia pe care milioane de utilizatori o aşteptau
Veste ȘOC despre Sebi, copilul de 7 ani dispărut de ȘASE SĂPTĂMÂNI. Ce s-a întâmplat,...
Inchide