61% din rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi are durata de serviciu depășită. La cât sunt estimate lucrările de întreținere

61% din rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi are durata de serviciu depășită. La cât sunt estimate lucrările de întreținere
Peste 13.000 km (33,4%) din total drumuri modernizate erau drumuri cu durata de serviciu depăşită, la finalul anului trecut / Sursa foto: Mediafax Foto
Publicat: 28/06/2021, 20:46

Aproximativ 61% din rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi are durata de serviciu depășită, se arată într-un document publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care argumentează că este absolut necesar ca veniturile proprii ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Ruiere (CNAIR) S.A. să fie utilizate pentru activitatea de întreţinere a infrastructurii rutiere, cu prioritate.

Ministerului Transpoturilor precizează, în prezentarea unui proiect de ordin pus în consultare publică la sfârșitul săptămânii trecute, că este „absolut necesar” ca veniturile proprii ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Ruiere (CNAIR) S.A. să fie utilizate pentru activitatea de întreţinere a infrastructurii rutiere, cu prioritate, mai ales ca la această dată, peste 61% din rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi are durata de serviciu depășită.

Fondurile de la buget acoperă doar aproximativ 22% din necesar

Veniturile proprii ale CNAIR constituie sursa de finanțare pentru programul de întreținere a infrastructurii rutiere (pentru cca. 17.000 km de drumuri naționale și autostrăzi) și pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare și funcționare a companiei, conform referatului de aprobare al ordinului ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăților efectuate din venituri proprii pentru CNAIR, în conformitate cu prevederile alin. (9) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003, cu modificările și completările ulterioare și prevederile bugetelor de venituri și cheltuieli anuale.

Astfel, anual sunt înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al CNAIR sume reprezentând veniturile proprii alături de sumele alocate de sumele alocate anual de la bugetul de stat, se arată în document.

Potrivit documentului, în anul 2021, suma prevăzută pentru activitatea de întreţinere finanţată din transferuri curente de la bugetul de stat este în valoare de 617.010 mii lei. „Astfel, comparativ cu un necesar de fonduri pentru anul 2021 în valoare de 2.798.200 mii lei, transmis la M.T.I.C. prin adresa C.N.A.I.R. – S.A. nr. 92/4478/20.01.2021, prevederile bugetare pentru anul 2021 acoperă din acesta doar o proporţie de aproximativ 22,05%” se arată în expunerea de motive.

De atfel, potrivit proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CNAIR, suma prevăzută pentru activitatea de întreţinere finanţată din transferuri curente de la bugetul de stat, în valoare de 617.010 mii lei, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, a fost diminuată cu 10%, conform prevederilor legale. În anul 2021, din veniturile proprii vor fi finanţate cheltuielile de personal în valoare de 685.515,06 mii lei, se arată în proiectul de buget al CNAIR.

Conform proiectului de buget, publicat în 6 mai, CNAIR – S.A. a programat pentru anul 2021, un rezultat brut pozitiv în valoare de 617,27 mii lei și  nu a estimat plăti restante. Veniturile totale sunt estimate pentru anul 2021 în valoare de 4.972.745,51 mii lei, în o creștere cu 34,84 % faţă de veniturile totale realizate în anul 2020.

În proiectul de buget se arată că sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021, în valoare de 5.401.166,21 mii lei, (din care 389.699,84 mii lei alocate în anul 2021 pentru efectuarea unor plăți pentru angajamentele din anii anteriori) au fost estimate în creștere cu 23,48% față de cele realizate la 31.12.2020 și vor fi asigurate din:

 • surse proprii –din amortizare în valoare de 64.523,23 mii lei și din profitul anului 2020, în valoare de 0,50 mii lei, după repartizarea cotei de minim 50% din profitul net realizat al anului 2020;
 • alocații de la buget, intrări de credite externe și intrări de fonduri nerambursabile în valoare de 5.171.973 mii lei;
 • alte surse legal constituite în conformitate cu art.3, alin.(12) si art.11, alin.(6) din Ordonanța de urgență nr.84/2003 în valoare de 164.669,48 mii lei.

Potrivit precizărilor instituției din prezentatea proiectului de ordin, veniturile proprii ale C.N.A.I.R. sunt utilizate fie ca urmare a unor situații neprevăzute de felul celor în care antreprenorul/proprietarul de teren nu mai așteaptă data de efectuare a plății aferentă sentințelor executorii judecătorești/arbitrale având ca obiect lucrări/despăgubiri pentru terenuri și acționează prin intermediul unui executor judecătoresc asupra conturilor CNAIR SA pentru recuperarea datoriilor, fie ca urmare a efectuării de plăți directe din venituri proprii de către CNAIR SA pentru evitarea penalităților și a altor cheltuieli suplimentare în conditiile in care prin bugetul de stat nu se asigura fondurile necesare pentru plata datoriilor.

Într-o asemenea ipoteză, conform prezentării de pe site-ul MT, veniturile proprii ale companiei vor fi astfel diminuate, posibilitatea de plată a cheltuielilor de personal, a datoriilor față de bugetul de stat (contribuții sociale, TVA, impozit pe profit), a furnizorilor care desfasoară lucrări aferente activității de întreținere a infrastructurii rutiere, fiind de asemenea afectată negativ.

„Pe cale de consecință, este absolut necesar ca veniturile proprii ale C.N.A.I.R. – S.A. să fie utilizate pentru activitatea de întreţinere a infrastructurii rutiere, cu prioritate, mai ales ca la această dată, cca. 61% din rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi are durata de serviciu depășită”, prevede documentul citat.

Câte drumuri de pământ sunt în România

Conform Raportului Institutului Național de Statistică (INS) privind lungimea căilor de transport la sfârșitul anului 2020, în ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 13.080 km (33,4%) din total drumuri modernizate și 8.850 km (40,9%) din total drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere erau drumuri cu durata de serviciu depăşită.

La finalul anului 2020, lungimea rețelei de drumurile publice totaliza 86.791 km, din care 17913 km (20,6%) drumuri naţionale, 35.085 km (40,4%). drumuri judeţene şi 33.793 km (39,0%), drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, reţeaua de drumuri publice înregistra: 39189 km (45,2%) drumuri modernizate, 21651 km (24,9%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, 17052 km (19,6%) drumuri pietruite şi 8.899 km (10,3%) drumuri de pământ.

Din totalul lungimii drumurilor modernizate, 36.626 km (93,5%) erau drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu.

Din totalul lungimii drumurilor naţionale, 34,5% (6178 km) erau drumuri europene și 5,1% (920 km) autostrăzi..Din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 10,9% (1959 km) drumuri cu 4 benzi, 1,7% (297 km) erau drumuri cu 3 benzi şi 0,2% (35 km) drumuri cu 6 benzi.

Structura lungimii drumurilor judeţene cuprindea în proporţie de 43,4%, drumuri modernizate, iar drumurile comunale includeau în proporţie de 35,8%, drumuri pietruite.

Ce cheltuieli sunt propuse să fie înscrise în buget

Proiectul de ordin este în consultare publică pe site-ul Ministerului Transporturilor, iar data-limită pentru primirea de propuneri sau observații este 8 iulie.

Astfel, conform proiectului de pe site-ul Ministerului Transporturilor, se aprobă Normele metodologice privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăților efectuate din venituri proprii pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin:

Norme metodologice  privind reconstituirea de la bugetul de stat a plăților efectuate din venituri proprii pentru  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

„CAPITOLUL 1: Înscrierea în bugetul de stat

Art. 1. – (1) În etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. are obligaţia de a prezenta Ministerului Transporturilor și Infrastructurii propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor ce reprezintă transferuri, cheltuieli pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă/rambursabilă, rambursări de credite externe/interne şi plăţi de dobânzi, în vederea cuprinderii acestora în bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, propuneri în cadrul cărora se regăsesc şi sumele necesare reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii.

(2)  Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în calitate de beneficiar al sumelor respective, răspunde de utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost acordate.

CAPITOLUL 2: Solicitarea lunară a sumelor de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Art. 2. – (1) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. poate solicita de la bugetul statului în condițiile legii, în limita prevederilor bugetare aprobate, sumele necesare reconstituirii plăților efectuate din venituri proprii în anul precedent și în anul curent, pentru:

 • a) cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;
 • b) plata rambursării de credite, plăți de dobânzi la creditele contractate de stat pentru obiective de investiții necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;
 • c) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora;
 • d) stingerea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora,

prin cererile de fonduri ce se depun la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru următoarele titluri de cheltuieli:

–              Titlul 30 – Dobânzi

–              Titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice

–              Titlul 55 – Alte transferuri

–              Titlul 56 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

–              Titlul 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă

–              Titlul 81 – Rambursări de credite.

(2) De la bugetul de stat se reconstituie plăţile efectuate din veniturile proprii ale Companiei, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), cu condiţia justificării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a cauzelor obiective care au determinat cheltuielile suplimentare stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor, hotărâri judecătoreşti şi arbitrale, fără culpa exclusivă a Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

CAPITOLUL 3: Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Art. 3. – Sumele solicitate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. și acordate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv cele utilizate pentru reconstituirea plăților efectuate din venituri proprii în anul precedent și în anul curent pentru:

 • a) cheltuieli de investiții, astfel cum acestea sunt stabilite prin devizul general de investiții sau prin alte acte normative incidente, din domeniul public al statului, pentru proiectele aflate în implementare;
 • b) plata rambursării de credite, plăți de dobânzi la creditele contractate de stat pentru obiective de investiții necesare dezvoltării infrastructurii rutiere;
 • c) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora;
 • d) stingerea obligațiilor stabilite prin hotărâri judecătorești și arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiții din domeniul public al statului și a căror finanțare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepția dobânzilor, penalităților și altor cheltuieli aferente acestora,vor fi cuprinse în deconturile justificative întocmite lunar de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în baza legislației în vigoare, incluzând Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1712/2015 și al ministrului transporturilor nr. 65/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.”
Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult
Scene interzise cardiacilor. Mai multe vedete, orgie greu de imaginat. Cum au fost surprinse
Suma pare ireală! Câți lei primește salariu lunar o casieriță în Mega Image
FOTO. Dana Săvuică, imagini interzise cardiacilor, la 51 de ani! Cum arată în costum de...
Demența la bătrânețe poate fi prevenită, dacă urmezi 5 sfaturi simple
Raed Arafat, anunț cutremurător! Măsura dură care se ia în toate spitalele din România, după...
La ce bancă își ține banii Gigi Becali! Cum a fost surprins milionarul alături de...
Iohannis a făcut ANUNŢUL! Vor fi noi RESTRICŢII pentru români. 'Trebuie luate măsuri acum'
VIDEO Trucuri pentru a avea mai multe locuri în avion
Premieră în modul de contestare a amenzilor de circulație. Se schimbă tot ce știai!
BANCUL ZILEI – Fetele de măritat și detaliile picante din dormitor
Previziuni sumbre ale unui epidemiolog: „Un milion de români se vor îmbolnăvi și 10.000 vor...
Am aflat câte clase are Cătălin Botezatu, de fapt. Îți vei schimba părerea despre el
O scrisoare de AMOR a excentricei regine Maria Antoaneta a DEZĂLUIT ceva INCREDIBIL după aproape...
Dan Negru, în pericol după scandalul cu Biserica. L-au ameninţat cu moartea
Bill Gates face o nouă previziune sumbră. Criza uriașă care va afecta întreaga omenire
IOHANNIS anunță că se vor lua MĂSURI DRASTICE: Suntem în al 12-lea CEAS!
Pompieri, chemați să salveze o femeie care atârna de o stâncă. Au rămas perplecși la...
Vestea ȘOC a momentului în România: A murit... Maria Ghiorghiu a făcut tristul anunț
TOȚI OAMENII vor fi vaccinați până la urmă! Anunț de ultimă oră pentru toată România
Florin Călinescu a rupt tăcerea, în sfârșit! „Cel mai nasol în viață este...”
EXCLUSIV. E război total pe piaţa de energie. De ce avem de fapt facturi prea...
Pâinea noastră (scumpă) cea de toate zilele? România, producţie record de grâu în 2021