GUVERNUL ÎNGHEAȚĂ SALARIILE BUGETARILOR prin Ordonanță

Redactor:
Thomas Dinca
GUVERNUL ÎNGHEAȚĂ SALARIILE BUGETARILOR prin Ordonanță
Cuantumul brut al salariilor de bază și sporurilor acordate bugetarilor va fi menținut anul viitor la același nivel cu luna decembrie 2013, fără să fie aplicată valoarea de referință din Legea salarizării unitare, o creștere salarială de până 10% fiind prevăzută doar pentru profesori debutanți.

Cuantumul brut al salariilor de bază și sporurilor acordate bugetarilor va fi menținut anul viitor la același nivel cu luna decembrie 2013, fără să fie aplicată valoarea de referință din Legea salarizării unitare, o creștere salarială de până 10% fiind prevăzută doar pentru profesori debutanți.

Măsura va fi aprobată de Guvern prin ordonanță de urgență și justificată prin faptul că neaplicarea acesteia ar genera un impact suplimentar asupra asupra deficitului bugetului general consolidat de 4,6% din produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice.

Începând cu 1 ianuarie 2014, medicii și farmaciștii rezidenți cu un salariu lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, beneficiază de o bursă de rezidențiat în cuantum lunar de 670 lei. Bursa nu face parte din salariul brut, nu este supusă impozitului pe venit și nu constituie baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale de stat, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Plata bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății.

Duminică seara, premierul Victor Ponta a anunțat că medicii rezidenți vor beneficia lunar de o bursă specială în cuantum de circa 150 euro.

„Din totalul personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar reprezintă circa 21%. Având în vedere importanța deosebită a acestui sector în dezvoltarea generală a societății românești se impune asigurarea unei remunerații mai atractive pentru această categorie de personal și în special pentru cadrele didactice tinere. Astfel, o mai bună motivare a acestora ar putea conduce la creșterea performanțelor profesionale și implicit la o mai bună pregătire a elevilor și studenților. O altă categorie de personal, pentru pregătirea căreia statul asigură fonduri importante, sunt medicii rezidenți. În prezent medicii rezidenți beneficiază de venituri salariale care nu îi motivează să își desfășoare activitate în unități sanitare din țara noastră, înregistrându-se în ultima perioadă migrări masive ale acestora către unități sanitare din alte țări”, arată Guvernul.

Ordonanța pregătită de Guvern prevede că, în anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține tot la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se menține la rândul său la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În anul 2014, în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011. În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Valoarea de referință se menține și în anul 2014 la 600 lei.

Prin excepție, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăși salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, pentru următoarele categorii de personal plătit din fonduri publice : personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat prevăzut la Anexa nr.II, capitolul I, lit.A, pct.5, la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învățământ de până la 6 ani și personalul didactic din învățământul universitar de stat prevăzut la Anexa nr.II, capitolul I, lit.A, pct.4, la Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învățământ de până la 6 ani.

Salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările ulterioare, se determină prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare corespunzător clasei de salarizare aferentă funcției deținute cu valoarea de referință de 600 lei, prevăzută la art.10 alin.(4) din Legea-cadru nr.284/2010.

Salariul de bază stabilit pentru luna decembrie 2013 este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 și care cuprinde: salariul de încadrare al funcției didactice și, după caz, indemnizația de conducere, indemnizația pentru învățământ special, gradația de merit, indemnizația pentru personalul didactic care îndeplinește activitatea de diriginte, pentru învățători, educatoare, institutori și profesor pentru învățământul preșcolar și primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană și compensațiile tranzitorii.

Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază, de care beneficiază personalul se majorează cu același procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Personalul al cărui salariu de bază stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările ulterioare, își menține cuantumul brut al salariului de bază sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

În anul 2014, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 10 al art. II din Ordonanța de urgență nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011. Prin excepție, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului-ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă își încetează valabilitatea în anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010.

În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.

Pentru funcționarii publici care se transferă, sunt redistribuiți din corpul funcționarilor publici sau sunt reintegrați în funcție, potrivit legii, în cursul anului 2014, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat.

În situația în care, în cadrul instituției/autorității publice nu există funcție similară, salariul pentru acea funcție se stabilește aplicând din urmă actele normative care au reglementat salarizarea personalului bugetar în luna decembrie 2009 și succesiv actele normative care au urmat după decembrie 2009.
În situația în care, în cadrul instituției/unității de învățământ nu există funcție similară, salariul pentru acea funcție se stabilește aplicând prevederile Legii nr. 63/2011, cu modificările și completările ulterioare, și succesiv actele normative care au urmat după acest act normativ.

În anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.

În anul 2014, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menționată, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr.284/2010, după caz.

În anul 2014, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum și la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție personalului care ocupă funcții din cadrul familiei ocupaționale „Justiție”.
Personalul care, în cursul anului 2014, desfășoară activități noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute pentru funcția respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcție, respectiv a indemnizației de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menționată.

Prin excepție, pentru personalul al cărui salariu de bază determinat potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art.10 alin. (1) din Legea-cadru nr.284/2010, cu modificările ulterioare, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul beneficiind de salariul de bază detreminat prin înmulțirea coeficientului de ierarhizare corespunzător noii clase de salarizare cu valoarea de referință de 600 lei.

Sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care și-au reluat activitatea în anul 2014, numai în măsura în care acesta își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituția/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcțiile similare în plată.

În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

În anul 2014, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță. Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2014, se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, pentru elevii care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

În anul 2014 dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.
În anul 2014, prevederile art. 12 din Anexa nr. II, capitolul I, lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
 

Vestea care zguduie scena politică! Președintele ar fi divorțat în mare secret de soția lui
FOTO. Alina Eremia, imagini fără perdea în costum de baie! Cum s-a pozat pe o...
A vrut să facă o glumă și a intrat la duș peste soția lui cu...
Horoscopul de MÂINE aduce vești bune! Se întoarce roata
Mama lui Gigi Becali s-a infectat cu coronavirus! Ce a făcut patronul lui FCSB, după...
Ultimul sondaj înainte de alegeri! Cum stau Nicușor Dan și Gabriela Firea. Asta e diferența!
Ţară care anunţă oficial că se confruntă cu al treilea val al pandemiei de coronavirus:...
Vestea care zguduie scena politică! Președintele ar fi divorțat în mare secret de soția lui
A vrut să facă o glumă și a intrat la duș peste soția lui cu...
Supriză de PROPORȚII după ce a fost reconstruită fața unui CĂLUGĂR medieval. „Seamănă mult prea...
EXCLUSIV: Ce i se întâmplă acum primarului PNL, după ce și-a filmat fiica dezbrăcată, în...
Divorțul anului în showbiz! După 3 ani au pus punct
Ce simtome are bruceloza, noua epidemie izbucnită în China. Bacteria a scăpat dintr-un laborator
Alimentul care îți otrăvește ficatul. TOP 15 mâncăruri de evitat dacă ai ficatul gras
Descoperă România cum nu ai mai văzut-o. Destinaţii de vacanţă magice la doi paşi de...
Este oficial: Românii pot lua 50.000 de euro gratis de la stat pentru a-şi deschide...
Inchide