Furnizorii de energie electrică pot acorda clienților o reducere comercială: ANRE anunță noi facilități pentru consumatorii casnici

Redactor:
Gilda Popa
Furnizorii de energie electrică pot acorda clienților o reducere comercială: ANRE anunță noi facilități pentru consumatorii casnici

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) propune, într-un nou proiect de ordin supus consultării publice, prelungirea perioadei de informare a clienților casnici de către furnizorii de ultimă instanță cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică, precum și a termenului în care consumatorii casnici pot alege oferta de furnizare aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2021 pe toată durata anului 2021.

Astfel, de la 1 ianuarie, aceşti consumatori trec automat în piaţa de serviciu universal, cum era şi până acum, iar noutatea este că, dacă aleg oferta furnizorului lor pe piaţa concurenţială până la 30 iunie, facturile lor se vor regulariza, astfel încât acea ofertă să se aplice începând cu 1 ianuarie, se arată într-un nou proiect de ordin al ANRE, publicat pe pagina de internet a Autorității pe 15 ianuarie.

Autoritatea anunță astfel introducerea posibilității pentru furnizorii de ultimă instanță să aplice clienților o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021, se arată în nota de prezentare a propunerii de act normativ.

ANRE mai menționează că decizia de a opera aceste modificări vine ca urmare a observațiilor primite în procesul de consultare publică, analizele interne ale ANRE și  a discuțiilor interinstituționale (ANRE – Ministerul Energiei– Consiliul Concurenței) purtate în cursul  ultimelor două săptămâni. Scopul discuțiilor a vizat identificarea soluțiilor în acord cu legislația națională și europeană prin care să se ofere clienților casnici o perioadă mai lungă de alegere a unei oferte concurențiale care să corespundă nevoilor lor, dar și creșterea gradului de
informare a acestora asupra procesului de liberalizare, precum și simplificarea procesului de
contractare.

Doar o mică parte din cei aproximativ 5.700.000 de clienți casnici cu contracte reglementate de energie, interesați de oferta concurențială

ANRE mai menționează că informarea a avut de suferiit din cauza restricțiilor impuse urmare a pandemiei de COVID-19, acestea având un impact limitat. Astfel, din cei aproximativ 5.700.000 de clienți casnici, care aveau încheiate contracte reglementate de energie electrică la finalul anului 2020, doar o mică parte au fost interesați de alegerea unei oferte pe piața concurențială de energie electrică, iar cei care au exprimat interes în acest sens s-au confruntat cu dificultăți atât privind analiza ofertelor din piața, cât și în ceea ce privește contactarea potențialilor furnizori, mai precizează ANRE.

Schimbări preconizate și măsurile propuse prin noua reglementare ANRE

Față de proiectul publicat anterior pe pagina de internet a ANRE, prin noul proiect
de ordin se propun mai modificări. Cea  mai importantă este prelungirea perioadei de informare a clienților casnici de către furnizorii de ultimă instanță cu privire la liberalizarea pieței de energie electrică, precum și a termenului în care consumatorii casnici pot alege oferta de furnizare aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2021 pe toată durata anului 2021.

Această perioadă prelungită oferă clienților posibilitatea de a accesa sursele de informare, în vederea analizării mecanismelor pieței concurențiale, identificării modalităților concrete de simplificare a procesului de contractare și informării cu privire la ofertele furnizorilor de energie electrică, astfel încât să poată decide cu privire la oferta cea mai potrivită nevoilor proprii, explică ANRE.

Furnizorii de energie electrică, obligați să comunice consumatorilor și oferta concurențială cu cel mai mic preț

O altă modificare este introducerea obligației pentru furnizorii de ultimă instanță de a transmite lunar clienților care nu au încheiat un contract concurențial și oferta concurențială cu cel mai mic preț, care nu include componentă fixă, din portofoliul lor de oferte. În acest mod, se asigură informarea și protecția consumatorului, acesta având acces direct la oferta cu prețul cel mai mic, spun cei de la ANRE.

Mai mult decât atât, furnizorii de ultimă instanță vor putea să aplice clienților o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială transmisă, în acest fel clientul casnic putând să beneficieze în totalitate de cel mai bun preț concurențial al furnizorului.

Orice furnizor care încheie cu clienții contracte concurențiale va avea posibilitatea să acorde acestora o reducere care să permită recuperarea diferenței față de prețul din oferta de serviciu universal începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data încheierii contractului concurențial.
Furnizorii sunt obligați să transmite lunar, cu bună credință, clienților casnici, pentru perioada ianuarie-iunie 2021 împreună cu informarea a unui Formular de selecție ofertă prin care clientul poate alege direct oferta concurențială primită, transmiterea formularului constituind o obligație contractuală pentru ambele părți. Ulterior, furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură  transmisă clientului după data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor. Totodată, clienții casnici au posibilitatea oricînd, de a alege o ofertă concurențială a oricărui furnizor licențiat de ANRE

Proiectul de ordin al ANRE este în consultare publică până la 19 ianuarie

Având în vedere propunerile și observațiile primite în etapa anterioară de consultare publică pe marginea prezentului proiect de ordin, ANRE supune consultarii publice noul proiect, în faza a II-a, se arată pe siteul ANRE. Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit atât în scris, prin fax, la nr. 021-312.43.65, cât și în format electronic prelucrabil, la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 19.01.2021, ora 12.

Iată principalele modificări aduse de noua propunere legislativă: 

Art. I.- Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, clienții casnici care nu au ales o ofertă concurențială și nu au încheiat un contract pe piața concurențială au dreptul la asigurarea de către furnizorii de ultimă instanță a continuității furnizării energiei electrice în regim de serviciul universal. În cazul acestor clienți furnizorul de ultimă instanță aplică prețul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.
(2) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să transmită clienților din serviciul universal oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, care include prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul, precum și tarifele reglementate pentru servicii, fiind interzisă includerea unor componente fixe exprimate în lei/zi sau lei/lună.
(3) Tarifele reglementate pentru servicii includ tariful pentru serviciul de transport (componenta de injecție și componenta de extragere din sistem), tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de distribuție aferent nivelului de tensiune la care este alimentat locul de consum.
(4) Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabila în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială prevăzută la alin. (2) valabilă la data de 1 ianuarie 2021.
(5) Furnizorii de energie electrică care încheie contracte cu clienţii casnici din serviciul universal pot să ofere o reducere la preţul din oferta concurenţială care să permită recuperarea de către client a diferenţei faţă de preţul de serviciul universal aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului în regim concurenţial/serviciu universal după caz.
(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.
(7) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a-și informa lunar până la sfârșitul anului 2021, clienții casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenṭiale proprii aplicabile ṣi la dreptul de a încheia un contract pe piaṭa concurenṭială cu orice furnizor licenṭiat.
(8) Prețul energiei electrice active, costurile furnizorului și profitul din oferta de serviciu universal prevăzută la alin (6) sunt valabile pentru o perioadă de 12 luni începând cu data de 1 iulie 2021.
2. Anexa se modifică după cum urmează:
a) Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. (1) În vederea realizării activității de informare prevăzută la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite, cu bună credintă, clienților casnici din portofoliul propriu:
a) în fiecare lună din perioada 1 februarie – 30 iunie 2021:
i. o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa 1;
ii. formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa 2, care conține oferta de serviciu universal și oferta concurențială cu valoarea cea mai mica, oferte valabile până la data de 30 iunie 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021.
b) în fiecare lună din perioada 1 mai – 30 iunie 2021, suplimentar față de informarea prevăzută la lit. a) pct. i., oferta de serviciu universal și o ofertă concurențială, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021.
c) în fiecare lună a semestrului II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa 1.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părți.
(3) Prețul și condițiile din oferta selectată de către client în formularul de selecție ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanță reprezintă o obligație contractuală pentru părți.
(4) În cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecție, oferta concurențială furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură transmisă clientului după data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor.”
b) La articolul 6 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru perioada 1 octombrie 2020 – 30 iunie 2021 furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, o situatie centralizatoare privind modalitatea de transmitere, respectiv electronic/poștă, a informărilor prevăzute la art. 4 precum și documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.”

 

Transfer URIAŞ la FCSB. Becali dă o nouă lovitură memorabilă în Liga I. Budescu, revenire...
O recunoşti? Boala a schimbat-o radical. Cândva, era una dintre cele mai elegante doamne de...
FOTO. Oana Radu, cu sânii pe afară! Cântăreață s-a pozat fără jenă
Bărbatul celebru care A DIVORȚAT pentru Anamaria Prodan. Vedeta a recunoscut tot: „Da, i-am despărţit!”...
Victor Hănescu și Horia Tecău, jigniți de gestul unui campion al tenisului: `Eram în mall...
S-a aflat tot adevărul. Cu cine l-a înșelat Lidia Buble pe Răzvan Simion
Când apar primele buletine cu cip în România. Surpriza pe care o vor avea românii:...
OMS vs Big Pharma. Şeful OMS vrea ca "reţeta vaccinurilor" să fie la liber. Companiile...
BANCUL ZILEI – Spionată de soț în timp ce făcea sex cu un prieten
Lidera AUR Bistrița-Năsăud, arestată într-un dosar de proxenetism: „Nu credeam sincer că în „România” cineva...
O recunoşti? Boala a schimbat-o radical. Cândva, era una dintre cele mai elegante doamne de...
Erau nedespărțiți, însă acum e de negăsit! Ce s-a ales de James, fratele Angelinei Jolie,...
Ce declanşează la FEMEI dorinţa de a FACE sex? Răspunsul cercetătorilor este neaşteptat. Toţi bărbaţii...
Artistul din România care a cântat pentru șapte președinți americani. 'Prima oară am fost cu...
Anul școlar 2020-2021. Noutăți pentru milioane de elevi. Anunțul oficial
Adevătul trist din spatele depozitelor din „Storage Wars”. Nu te vei mai uita la fel...
Bilanțul tragic al zilei. Cazuri COVID-19 în România
Adele a slăbit mai mult. E de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața
Concedieri MASIVE. Tarom se pregăteşte să dea afară jumătate dintre angajaţi. 700 de oameni sunt...
Revoluţie la WhatsApp! Se introduce funcţia pe care milioane de utilizatori o aşteptau
Veste ȘOC despre Sebi, copilul de 7 ani dispărut de ȘASE SĂPTĂMÂNI. Ce s-a întâmplat,...
Inchide