A fost anunțată data la care încep înscrierile pentru școlile profesionale de 3 ani. CALENDARUL PROBELOR

A fost anunțată data la care încep înscrierile pentru școlile profesionale de 3 ani. CALENDARUL PROBELOR
Publicat: 18/04/2015, 21:43
Actualizat: 19/04/2015, 12:48

Admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani se desfășoară în trei etape: prima- în perioada iunie-iulie, a doua -în august, pentru cei respinși în prima etapă și a treia -în septembrie, pentru cei rămași nerepartizați.

Proba suplimentară de admitere, în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ, se desfășoară în 30 iunie, în prima etapă, respectiv 28 august, în a doua etapă.

Absolvenții de clasa a VIII-a care aleg o școală profesională trebuie să completeze fișa de înscriere, la secretariatul școlii gimnaziale, pe care o depun la liceul respectiv.

Până în 30 aprilie 2015 este termen pentru afișarea ofertei de școlarizare aprobată, concretizată în domenii și calificări profesionale, pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. De asemenea, este termen pentru crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a.

Până în 7 mai 2015 se afișează în unitățile de învățământ gimnazial graficul ședințelor de completare a opțiunilor din Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora

În perioada 4 – 17 mai 2015, Inspectoratul școlar județean / al Municipiului București organizează târgul ofertelor educaționale, cu implicarea unităților de învățământ care școlarizează elevi în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, începând cu anul școlar 2015-2016 și a operatorilor economici. Târgul ofertelor educaționale va avea o secțiune dedicată ofertei la nivel regional.

Până în 20 mai 2015, fiecare unitate de învățământ care, în anul școlar 2014-2015, școlarizează elevi în clasa a VIII-a învățământ gimnazial, organizează și desfășoară activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și de continuare a pregătirii prin învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

În perioada 11 – 29 mai 2015 se derulează ședințe de instruire organizate de toate unitățile de învățământ gimnazial, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora, pentru prezentarea procedurilor de preselecție și/ sau de admitere și a planului de școlarizare la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă – numai pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă – (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și profesional)

21-22 mai 2015: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a anexelor fișelor de înscriere pentru candidații care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă maternă.

25-26 mai 2015: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă – la unitățile școlare stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București ca centre pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

27-30 mai 2015: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Afișarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă (Probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă se organizează la centrele stabilite de comisia de admitere județeană / a municipiului București).

2 iunie 2015: Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru. Afișarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Transmiterea, de către unitățile școlare la care s-a organizat proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, la comisia de admitere județeană / a municipiului București, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă (Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor se realizează la unitatea școlară la care candidații respectivi au susținut proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă).

9 iunie 2015: Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite.

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special (calendar și organizare comune pentru înscrierea în învățământul liceal și profesional)

15 mai 2015: Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi (locurile speciale pentru candidații romi se stabilesc de comisiile de admitere județene/ a municipiului București, ca locuri alocate peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare, în limita a 1-2 locuri suplimentare la clasă. Nu se alocă locuri speciale pentru candidații romi la clasele/unitățile de învățământ profesional la care se organizează preselecție).

19 iunie 2015: Data-limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi (cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidații romi se depun la Inspectoratul Școlar – comisia de admitere județeană/ a municipiului București).

6-8 iulie 2015: Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi (se realizează de comisia de admitere județeană/ a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere si în baza opțiunilor exprimate de candidați. Repartizarea se face în ședință publică).

9-11 iulie 2015: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special.

ÎNSCRIEREA și ADMITEREA elevilor la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Etapa I de admitere

Înscrierea candidaților în vederea admiterii

8-12 iunie 2015: Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani cu numele și codul unității de învățământ gimnazial și datele personale ale absolvenților claselor a VIII – a. Eliberarea, de către unitățile de învățământ gimnazial, a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru candidații care solicită aceasta. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. În cazul elevilor cărora li s-a încheiat situația școlară în ultima zi de școală fiind declarați promovați, precum și în alte cazuri justificate, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la 15 iunie 2015 pentru cei ce se înscriu până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care se organizează probă de preselecție. În mod similar, se poate elibera fișa de înscriere până cel târziu la data de 25 iunie 2015 pentru cei care se înscriu până la data respectivă la unități de învățământ și calificări la care nu se organizează probă de preselecție. Aceleași prevederi se aplică și în cazul absolvenților din seriile anterioare care solicită eliberarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, și care în acest scop se adresează unităților de învățământ gimnazial la care au absolvit clasa a VIII-a.

8-12 iunie și 15 iunie 2015 (în 15 iunie până la ora 15:00): înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Perioada de înscriere la unitățile de învățământ și calificările unde nu se organizează probă de preselecție se poate prelungi până la data de 25 iunie 2015, pentru a permite și înscrierea candidaților care au obținut fișa de înscriere după încheierea anului școlar. În mod similar se procedează și pentru înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a absolvenților de 8 clase din seriile anterioare.

15 iunie 2015: Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a sesiunii de preselecție și / sau a probei suplimentare de admitere, după caz. La unitățile de învățământ care organizează preselecție se vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Transmiterea către comisia județeană de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare.

Preselecția candidaților

16-18 iunie 2015: Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție.

18 iunie 2015: Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. Acolo unde numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitiva lista candidaților admiși în învățământul profesional.

18-19 și 22-25 iunie: Ridicarea de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidați admiși la proba de preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă, dacă au îndeplinit condițiile de trecere însă au fost respinși datorită poziției lor în ierarhia rezultatelor. Această prevedere nu se aplică în cazul în care contravine procedurii de preselecție adoptate de unitatea de învățământ respectivă.

18-19 și 22-25 iunie 2015: Înscrierea candidaților respinși la proba de preselecție, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție.

26 iunie 2015: Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unități de învățământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite.

Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ)

30 iunie 2015: Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

1 iulie 2015: Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere.

2 iulie 2015: Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au organizat proba.

Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

2 iulie 2015: Transmiterea, de către comisiile de admitere județene / a municipiului București pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, către unitățile de învățământ care au organizat înscrierea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a bazei de date județene cuprinzând media de absolvire a claselor V-VIII, precum și notele și media generală obținute la probele de la evaluarea națională de la sfârșitul clasei a VIII-a.

2-3 iulie 2015: Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional. Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu proba de preselecție / admitere.

3 iulie 2015: Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listelor cu candidații admiși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional. Afișarea în fiecare unitate de învățământ gimnazial a listei candidaților declarați admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul profesional, și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși.

6 – 7 iulie 2015: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși și de către candidații declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional pe baza fișei de înscriere utilizate în etapa I.

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Candidații declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat pot să se înscrie la etapa I de admitere în liceu. Absolvenților respinși în etapa I de admitere la învățământul profesional și absolvenților declarați admiși care doresc să renunțe la înscrierea la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și au în intenție să se înscrie la admiterea în învățământul liceal de stat li se poate elibera, la cerere, de către unitățile de învățământ gimnazial la care aceștia au absolvit clasa a VIII-a, fișa de înscriere la etapa I de admitere în liceu numai pe baza predării fișei de înscriere la învățământul profesional

8 iulie 2015: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană / a municipiului București (nu va repartiza candidați la calificări pentru care s-a organizat probă de preselecție, decât cu acordul unităților școlare respective).

6-10 iulie 2015: Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile școlare la care candidații au fost declarați admiși.

13 iulie 2015: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere în învățământul profesional după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană / a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

14 iulie 2015: Transmiterea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

15 iulie 2015: Afișarea în toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate după etapa I de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București.

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

Înscrierea candidaților în vederea admiterii

20 – 21 august 2015: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani, pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani în etapa a II-a. La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă. Se va elibera o singură fișă de înscriere.

20 – 21 august 2015: Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

21 august 2015: Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz.

Preselecția candidaților

24 august 2015: Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia.

25 august 2015: Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.

25 – 26 august 2015: Ridicarea, de către candidații respinși la preselecție, a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție. Înscrierea elevilor respinși la sesiunea de preselecție, pentru alte calificări sau la o altă unitate de învățământ care școlarizează învățământ profesional cu durata de 3 ani la care nu s-a organizat probă de preselecție.

27 august 2015: Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, după înscrierea la alte calificări sau unități de învățământ la care nu s-a organizat preselecție a candidaților respinși la proba de preselecție. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ profesional unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ.

Proba suplimentară de admitere ( în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ)

28 august 2015: Desfășurarea probei suplimentare de admitere.

31 august 2015: Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităților de învățământ care au organizat proba. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere.

1 septembrie 2015: Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la proba suplimentară de admitere, la școlile care au organizat proba.

Admiterea candidaților și afișarea rezultatelor

1 septembrie 2015: Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor de admitere. Transmiterea la comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, de către toate unitățile de învățământ, indiferent daca au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere precum și situația locurilor libere pentru repartizarea în etapa a III-a de admitere.

2 septembrie 2015: Validarea de către comisia de admitere județeană / a municipiului București pentru învățământ profesional cu durata de 3 ani a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

3 – 4 septembrie 2015: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.

Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecței, de comun acord cu partenerii de practică pot decide și comunică în scris comisiei de admitere județene / a municipiului București, până la data de 2 septembrie 2015, dacă și în ce condiții sunt de acord cu repartizarea de către comisia județeană a unor candidați pe locurile libere.

7 septembrie 2015: Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării

7-8 septembrie 2015: Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizați.

8 septembrie 2015: Afișarea la sediul unităților de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere și repartizarea din etapa a III-a. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană / a municipiului București, a listelor finale cu candidații înmatriculați.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Pescobar a fugit din România! Unde a plecat Paul Nicolau, după ce ANPC i-a închis...
FOTO. Imagini incendiare cu actrița care l-a refuzat pe fotbalist! Cum arată femeia
Tânăra găsită moartă pe plaja din Mamaia ar fi Laura Roșca, cunoscută în lumea muzicii...
Cum face amor, la 85 de ani, Jane Fonda: 'Îmi pun picioarele după...'
Cum va fi vremea în iarna 2023-2024 în România. El Nino aduce ninsori consistente, iar...
Amenzi colosale pentru românii care își remorchează mașinile. Cât te costă o astfel de greșeală?
UPDATE/FOTO/VIDEO - O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a...
Cine este amanta lui Călin Donca „Trăiește și cu amanta în casă și cu soția”...
Două mașini de Poliție sunt implicate într-un accident rutier. Una a ajuns în șanț
Biden, despre blocajul guvernamental care ar putea arunca America în haos: ,,mingea este la republicanii...
IREAL! Notă de plată de 2.612 ron la restaurantul Taverna Racilor al lui Pescobar. Doar...
SECRETUL diamantelor! Cum știi că ce ai cumpărat NU ESTE doar un FALS?
REGHECAMPF A DIVORȚAT! Anunț de ultimă oră despre celebrul antrenor
Amenzi mai mari pentru șoferi. Se întâmplă de la 1 ianuarie 2024
Unde și-a cunoscut Alex Ashraf presupusa amantă. Ce declarații neașteptate a făcut Oana Zăvoranu: „Să...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: Ai iubit-o mult? Bulă: Sigur, dormeam la altele ca să...
Arsenie Boca a Știut a Dezvăluit și Exact Înainte să Moară: ‘Cum Să Scaapi de...