• Publicat:
Știri

Consumatorii de energie vor trebui să constituie GARANȚII FINANCIARE pentru plata facturilor

Consumatorii de energie vor trebui să constituie GARANȚII FINANCIARE pentru plata facturilor
Consumatorii de energie vor trebui să constituie GARANȚII FINANCIARE pentru plata facturilor

„Proiectul de procedură are drept scop reglementarea modului de constituire, reconstituire, actualizare, executare și restituire a garanțiilor financiare prevăzute în contractele pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, în vederea protejării distribuitorilor față de riscul de neplată pe piața de energie”, a spus Roxana Gheorghe, directorul Direcției Piață de Energie din cadrul ANRE.

Oficialul a menționat că proiectul normativ este în dezbatere publică, iar eventualele sugestii și comentarii se pot transmite la ANRE până la data de 29 iunie 2018.

Procedura propusă de ANRE se ca aplica în relațiile comerciale privind prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în baza contractelor încheiate între operatorul de distribuție și titularul de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

„Operatorul de distribuție (OD) are dreptul de a solicita titularilor de contract constituirea garanțiilor financiare, în cazurile prevăzute în contractul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice. Solicitarea constituirii de garanții financiare se realizează de către OD printr-o notificare scrisă, transmisă către titularul de contract, cu confirmare de primire”, arată proiectul citat.

Potrivit documentului, „în momentul solicitării de constituire de garanții financiare, OD informează titularul de contract asupra condițiilor de actualizare, executare, reconstituire și restituire a garanției financiare.

Principalele tipuri de garanții financiare care pot fi constituite în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de titularul de contract, sunt:
a) Depozit la dispoziția OD deschis la o bancă, în cuantumul și cu valabilitatea comunicate de OD;
b) Scrisoarea de Garanție Bancară emisă de bancă în favoarea OD;
c) Titluri de stat păstrate la o bancă custode, autorizată de Banca Națională a României;
d) Certificate de depozit păstrate la o bancă custode, autorizată de Banca Națională a României;
e) Cont Escrow.

Garanția financiară se constituie sub forma oricărui tip de garanție financiară agreată de părți, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
– Să nu poată fi revocată de emitent și să poată fi executată în orice moment, cu respectarea legislației în vigoare;
– Să prevadă în mod expres că este emisă în favoarea OD, exclusiv pentru garantarea obligațiilor ce decurg din contractul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;
– Să aibă o durată de valabilitate de minim 24 de luni sau o durată mai mare cu 90 de zile decât perioada de valabilitate a contractului pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice dacă acesta este încheiat pe o durată determinată;
– Să fie exprimată în lei, la valoarea stabilită de OD în baza prezentei proceduri și notificată titularului de contract.

Potrivit proiectului, valoarea garanției financiare (GF) se stabilește după formula „GF = 1xVdm + max (V1, V2)”, unde „Vdm” este „valoarea medie lunară a serviciului de distribuție a energiei electrice realizată în ultimele 12 luni, respectiv valoarea medie lunară estimată pentru următoarele 12 luni în cazul în care nu există un istoric al consumului pentru ultimele 12 luni”. Iar „max (V1, V2)” este „cea mai mare valoare dintre sumele întârziate la plată în ultimele 12 luni”.

„Titularul de contract are obligația să transmită OD documentul care atestă constituirea garanției financiare, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării transmise de OD”, mai arată inițiatorii normativului.

Mai departe, „OD verifică corectitudinea datelor înscrise în garanția financiară, iar în cazul în care există o neconformitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentului care atestă constituirea garanției financiare, notifică în scris titularul de contract asupra neconformităților și termenului pentru remedierea acestora”. Iar titularul de contract va avea obligația să transmită OD garanția financiară corectată conform solicitării „în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea notificării”.

Același proiect mai prevede că „titularul de contract sau OD pot să compare valoarea garanției financiare deja constituite cu valoarea actuală calculată conform art. 8 și să solicite actualizarea acesteia, dar nu mai devreme de șase luni de la data constituirii sau a ultimei actualizări a garanției financiare”.

În cazul în care titularul de contract care a constituit o garanție financiară în favoarea OD nu îndeplinește obligațiile de plată față de OD în termenele prevăzute în contractul pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, OD are dreptul:
a) la împlinirea a 60 de zile de la data scadenței la plată a facturii, să notifice titularul de contract asupra intenției de executare a garanției financiare;
b) să execute garanția financiară constituită, în limita obligațiilor de plată neachitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării menționate la lit. a).

De asemenea, în cazul în care valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanției, aceasta va fi executată, urmând ca restul debitelor să fie recuperate conform legislației în vigoare. „Executarea garanției financiare nu exonerează titularul de contract de la plata penalităților calculate până la momentul respectiv conform contractului cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice”, mai arată proiectul citat.

Cu alte cuvinte, consumatorul care a înregistrat întârzieri la plata energiei va trebui să constituie o garanție financiară în contul distribuitorului, în cuantum egal cu o valoare medie a facturii din ultimele 12 luni plus valoarea facturii (sau totalul facturilor) întârziate.

Forumul Regional Energetic, organizat de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei, se desfășoară în perioada 10-14 iunie la Costinești.

Inchide