Proiectul de OUG care obligă operatorii din domeniul agricol și alimentație să-și raporteze lunar stocurile statului, mai aproape de implementare. Care sunt excepțiile și cât sunt amenzile

Proiectul de OUG care obligă operatorii din domeniul agricol și alimentație să-și raporteze lunar stocurile statului, mai aproape de implementare. Care sunt excepțiile și cât sunt amenzile
Sursa foto: Ministerul Agriculturii - caracter ilustrativ
Publicat: 23/05/2022, 13:37

Ministerul Agriculturii ar urma să culeagă informațiile privind starea stocurilor producătorilor din domeniul agricol, depozitarlor, comercianțilior din industria alimentară – cu unele excepții – altfel riscă amenzi care ajung chiar la un milion de lei – toate pe fondul experiența României din timpul pandemiei generată de COVID-19, dar și având in vedere contextul generat de conflictul armat din Ucraina, influența geopolitică a acestuia asupra României, inclusiv posibilitatea declanșării unui deficit alimentar la nivel european, conform inițiatorilor unui proiect de Ordonanță de urgență.

Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului, care include măsuri fără precedent în sectorul agricol și al industriei alimentare privind obligația de raportare a stocurilor și amenzi în cazul neconformării, a trecut de etapa consultării publice și va fi inclus pe agenda Guvernului când va obține avizele necesare.

Proiectul Ordonanței de urgență privind unele măsuri în sectorul agricol și al industriei alimentare, inițiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, publicat în transparență decizională în 21 martie, a intrat în consultare interinstituțională, din 20 mai, iar procedura de avizare de la instituțiile responsabile se întinde până în 6 iunie, conform Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Conform proiectului de act normativ, „se impune instituirea unui cadru legal în vederea obținerii de informații exacte și complete privind stocurile de produse agricole și alimentare din depozite, a stocurilor de materii prime și produse finite de la operatorii economici care fabrică produse alimentare (procesatori) și pentru a ne asigura că operatorii economici furnizează informaţiile solicitate în termenele în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, ținând cont că în managementul situaţiilor de urgenţă se urmărește asigurarea reducerii urmărilor efectelor acestora asupra populaţiei, precum şi reducerea pagubelor materiale directe sau indirecte provocate de aceste situații”.

Facă proiectul inițiat pus în consultare prevedea că măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producție agricolă, depozitare și prelucrare/procesare, comercializare a produselor agricole şi alimentare și sunt obligatorii pentru toţi operatorii din sectorul agricol și al industriei alimentare, în forma redactată după această etapă au apărut excepții, atât în ceea ce privește tipul operatorilor, dar și o serie de plafoane ale produselor vizate.

De asemenea, frecvența raportării a fost stabilită drept una lunară, față de cea inițială, care prevedea ca aceasta să se facă săptămânal sau ori de câte ori Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, pe platforma informatică pusă la dispoziție.

Proiectul de OUG inițiat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate fi introdus, după obținerea avizelor, pe agenda Guvernul și, dacă este aprobat, intră în vigoare la termenul prevăzut în actul normativ.

DOCUMENT : ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în sectorul agricol și al industriei alimentare

„Luând în considerare importanța dezvoltării unui plan de reducere a riscurilor legate de securitatea alimentară și stabilirea unui sistem de management al crizelor privind capabilitatea de răspuns specifică sectorului agricol și al industriei alimentare,

 • având în vedere experiența României din timpul pandemiei generată de COVID-19, de dificultățile întâmpinate privind transporturile de produse alimentare, de materii prime utilizate în industria alimentară, de mărfuri perisabile, inputuri agricole, de echipamente utilizate în acest sector, de perturbarea activității lanțurilor de aprovizionare, de închiderea mall-urilor, precum și de impedimentele care au vizat transportul salariaților și utilizarea substanțelor biocide (măsuri imediate pentru a garanta sănătatea și siguranța forței de muncă din cadrul unităților de producție din sector, dar și pentru asigurarea continuității producerii și furnizării de produse agroalimentare către populație),
 • în contextul generat de conflictul armat din Ucraina, influența geopolitică a acestuia asupra României, inclusiv posibilitatea declanșării unui deficit alimentar la nivel european,
 • ținând cont de faptul că responsabilitățile și sarcinile obligatorii, atât pentru autoritățile administrației publice, cât și pentru agenții economici, în scopul cunoașterii stocurilor de produse agricole și alimentare de importanță vitală pentru populație pe timpul situației de urgență sau criză generată de calamități naturale, dezastre, conflicte militare, epizootii, pandemii, raportate de întreg spectrul de amenințări, inclusiv hibride, și nu numai,
 • pentru reducerea impactului asupra securității alimentare, se impune adoptarea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legislativ menit să asigure informațiile necesare privind cantitățile produselor agricole și alimentare existente pe teritoriul României, pentru a preîntâmpina întreruperi în aprovizionarea cu alimente a populației,
 • pentru a asigura instituirea, în cel mai scurt timp, a unor mecanisme de centralizare și cunoaștere operativă permanentă a stocurilor de produse agricole și alimentare, menite să asigure, în mod unitar și profesionist securitatea alimentară, apărarea vieții și sănătății populației, pe timpul producerii unor situații de urgență, generate de întreg spectrul de amenințări, epidemii și alte evenimente generatoare de victime multiple: calamități naturale, conflicte militare, dezastre, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate,
 • luând în considerare frecvența calamităților (seceta pedologică) produse la nivelul culturilor agricole din ultima perioadă este necesară luarea unor măsuri pentru a preîntâmpina eventualele efecte în ceea ce privește asigurarea populației cu produse agricole și materii prime pentru industria alimentară,
 • totodată trebuie avută în vedere că lipsa unor informații privind cantitățile de produse agricole și alimentare existente pe teritoriul României ar putea conduce la un dezechilibru între cerere și ofertă,
 • pentru a garanta interesele tuturor producătorilor, depozitarilor, procesatorilor și comercianților din sectorul agricol și alimentar, în vederea asigurării trasabilității și pentru a evita orice situații incerte în ceea ce privește asigurarea stocurilor necesare pentru aprovizionarea cu materie primă a procesatorilor din industria alimentară și satisfacerea nevoilor consumatorilor cu produse agroalimentare,
 • pentru a efectua evaluări naționale privind riscul principalelor resurse, infrastructuri/sectoare de apă și hrană și a dezvolta un plan de reducere a riscurilor legate de securitatea alimentară, stabilirea unui sistem de management al crizelor în legătură cu reziliența resurselor de hrană și apă , precum și a unei capabilități de răspuns specific sectorului alimentar,
 • se impune instituirea unui cadru legal în vederea obținerii de informații exacte și complete privind stocurile de produse agricole și alimentare din depozite, a stocurilor de materii prime și produse finite de la operatorii economici care fabrică produse alimentare (procesatori) și pentru a ne asigura că operatorii economici furnizează informaţiile solicitate în termenele în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar,
 • ținând cont că în managementul situaţiilor de urgenţă se urmărește asigurarea reducerii urmărilor efectelor acestora asupra populaţiei, precum şi reducerea pagubelor materiale directe sau indirecte provocate de aceste situații,
 • având în vedere faptul că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra capabilității de producție, procesare, stocare a produselor agricole și alimentare și, implicit, asupra securității alimentare a populației României, țară membră NATO,
 • în considerarea faptului că elementele menţionate anterior vizează interesul public general și definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat şi care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
 • se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru a se asigura o monitorizare și o evidență corespunzătoare a stocurilor de produse agricole și alimentare,

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1.(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsuri privind raportarea stocurilor la produsele agricole și alimentare de către producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii și comercianții care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii și al industriei alimentare, de la nivel național, denumiţi în continuare operatorii din sectorul agricol și al industriei alimentare.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenul de „stoc” reprezintă un ansamblu de produse agricole și alimentare aflate în gestiunea unui operator din sectorul agricol și al industriei alimentare, la momentul raportării, sub formă de materii prime sau produse finite destinate producției sau desfacerii/

(3) Operatorii din sectorul agricol și al industriei alimentare, care desfășoară activități de producție agricolă, depozitare și prelucrare/procesare, comercializare a produselor agricole și alimentare au obligaţia furnizării datelor privind evidența stocurilor deținute pentru următoarele produse:

 • a) legume –fructe,
 • b) cereale și produse pe bază de cereale,
 • c) semințe de oleaginoase și produse pe bază de oleaginoase,
 • d) leguminoase furajere;
 • e) semințe certificate: cereale, orez, oleaginoase și proteaginoase,
 • f) carne și produse din carne, cu termen de valabilitate mai mare de 10 zile, inclusiv onserve din carne și mixte,
 • g) lapte și produse din lapte,
 • h) produse de morărit și panificație,
 • i) produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe,
 • j) grăsimi și uleiuri,
 • k) apă, inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor și toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate,
 • l) orez,
 • m) plante aromatice, sare și condimente,
 • n) ceaiuri,
 • o) zahăr,
 • p) miere,
 • q) drojdie.

(4) Fac excepție de la obigația prevăzută la alin (3) comercianții care sunt înregistrați sanitar veterinar și pentru sigurața alimentelor, care dețin structuri de vânzare cu suprafața de vânzare de până la 400 mp (fără spațiile destinate depozitării, păstrării, producției mărfurilor, birourilor și anexelor), comercianții ambulați, comercuații care desfășoară activități de servicii de alimentație publică, precum și comercianții care desfășoară activități de comercializare în zone publice.

(5) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii care desfășoară activități de producție agricolă, care dețin în stoc în ultima zi a fiecărei luni cantități de până la:

 • a) legume, inclusiv cartofi – 10.000 kg
 • b) fructe – 10.000 kg
 • c) cereale – 25.000 kg
 • d) semințe de oleaginoase – 20.000 kg
 • e) leguminoase furajere – 10.000 kg
 • f) plante aromatice – 300 kg
 • g) miere – 50 kg.

Art. 2. Instituția responsabilă cu aplicarea măsurilor de centralizare a stocurilor produselor agricole și alimentare deținute de către operatorii din sectorul agricol și al industriei alimentare este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 3. (1) În vederea asigurării trasabilității produselor agricole și alimentare pe piață, operatorii din sectorul agricol și al industriei alimentare au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole și alimentare, lunar până la data de 15 ale lunii, pentru ultima zi din luna precedentă și ori de câte ori Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, pe platforma informatică pusă la dispoziție de către acesta.

(2) Metodologia de raportare, colectare, centralizare și prelucrare a datelor statistice de evidență a stocurilor de produse agricole și alimentare, prevăzute la alin.(1) se stabilește prin ordin al ministrului agriculturi și dezvoltării rurale în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. Verificarea și controlul stocurilor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, conform competenţelor legale, cu respectarea confidențialității datelor.

Art. 5.(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenții și se sancționează cu amendă următoarele fapte săvârşite de către operatorii din sectorul agricol și al industriei alimentare prevăzuți la art. 1 alin. (1), astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;

b) introducerea pe platforma informatică a unor date statistice de evidență a stocurilor eronate, incorecte, incomplete, inexacte sau furnizarea datelor de identificare către un alt operator din sectorul agricol și al industriei alimentare, cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. Prevederile art. 5 alin. (1) intră în vigoare la 90 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult